Emotioneel loslaten: wat maakt het zo lastig?

Ammy van BedafEmotioneel gezond gedrag

Emotioneel loslaten: wat maakt het zo lastig?

Hoe komt het dat je ineens bij een bepaalde partner merkt dat het emotioneel loslaten van deze partner zo lastig is? Dat je zoveel moeite hebt om feitelijk en emotioneel los te komen?
Dat het ‘ineens’ zo moeilijk is, komt omdat we dat patroon in de loop van een aantal jaren, in feite in de loop van ons leven, zonder dat we daar erg in konden hebben, hebben  opgebouwd.

Ineens

Zo ‘ineens’ is het daarom dus niet, maar omdat het ons verrast en overvalt, lijkt het ‘ineens’ te zijn. En omdat het de eerste keer en ‘zo maar’ bij deze partner is, lijkt het ook nog eens door je huidige of laatste partner te komen. Hoe komt het dat je hier tegenaan liep?

Je geschiedenis

Het is je geschiedenis dat je hier een keer tegen aan moest lopen. Je hebt kennelijk geen veilige hechting met je ouders gehad, waardoor je je niet emotioneel aan je ouders hebt kunnen binden. Hierdoor heb je je niet emotioneel kunnen onthechten. Als je je niet emotioneel onthecht, wordt het ook moeilijk om je later emotioneel te binden aan een partner. Ziehier de bindingsangst, wat zich onder andere uit in het aantrekken en afstoten en het niet met en niet zonder elkaar kunnen.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, kan ik je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Emotionele behoeften

Waar bestaat die ‘geschiedenis’ uit? Je bent onbewust compensatie aan het zoeken voor datgene wat je op emotioneel gebied tekort bent gekomen. En je bent dat aan het zoeken bij iemand die het jou niet kan geven. Emotioneel loslaten betreft dus je compensatiebehoefte loslaten. Wat kun je zoal tekort zijn gekomen? Dat zijn aspecten als aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, er mogen zijn, serieus genomen worden, het gevoel dat je gewenst was, dat je goed was zoals je bent, dat er naar je geluisterd werd en dat jouw gevoelens er mochten zijn.

Behoefte aan emotionele voeding

Een kind heeft behoefte aan en recht op deze emotionele voeding. Als een kind deze emotionele voeding niet heeft gekregen, zal het deze later onbewust zoeken bij partners. Deze partner kan het jou evenmin geven, omdat ook jouw partner die emotionele voeding ontbeerd heeft. Emotioneel loslaten houdt in dat je je emotionele afhankelijkheid loslaat.

Herhalen van patronen

Met welke bejegening kun je dat aan het herhalen zijn? Het herhalen van patronen kan vele vormen hebben, zoals: aantrekken en afstoten, bemoeizucht, opoffering, pleasen. Maar ook het de ander willen redden/verzorgen/helpen. En het de ander op een voetstuk plaatsen of het zelf geadoreerd willen worden. Emotioneel loslaten hiervan is gewenst. Het met de ander te doen hebben, je schuldig voelen, controlebehoefte, wantrouwen, ter controle ‘testjes’ of ‘valletjes’ uitzetten voor de ander. Veel conflicten of juist nooit een meningsverschil hebben. Angst voor afwijzing hebben. Impulsief gedrag vertonen. Schaamte voelen, angst voor sociale contacten hebben of je niet tot emotionele binding in staat zijn.

Maar ook:

De schijn ophouden, over je heen laten lopen, bedreigingen uiten, je hoofd in het zand steken, of  gesloten en/of suggestieve vragen stellen. Lijstjes bijhouden over het gedrag van de ander, verlatingsangst voelen of illusies/dromen koesteren en in stand houden. Angst voor eenzaamheid voelen. Dominant gedrag vertonen, intenties/bedoelingen/woorden laten horen in plaats van daden laten zien.

En bovendien:

Een benauwend of verstikkend gevoel krijgen, te veel investeren in de relatie en er te weinig voor terugkrijgen, of de ander bedriegen. Passiviteit tonen, de schuld bij de ander leggen, verantwoordelijkheid ontduiken, of het over je grenzen laten gaan. Eigen aannames en interpretaties voor waar aanzien en niet checken bij de ander. Seks als instrument in de relatie, claimgedrag, flirtgedrag naar anderen dan de partner, of niet dingen bespreekbaar kunnen/durven/willen maken.

En tenslotte:

Eenrichtingsverkeer op materieel gebied (betalen, wonen). Eenrichtingsverkeer ten aanzien van de moeite die wordt genomen (reisafstand overbruggen, tijd nemen voor de ander). Er kunnen naast dit alles ook patronen van belangenverstrengeling of rolverwarring spelen tussen zakelijk (bedrijf, huis, aandelen, andere bezittingen) en privé. Ook kunnen ouders, doordat ze een financieel of materieel aandeel bezitten, een rol hebben in deze financieel/materiële belangenverstrengeling en rolverwarring.

Wegstoppen

Waarom ben je zo aan het piekeren? Als je vroeger je emoties als boosheid en verdriet niet kon of durfde te tonen, omdat ze bijvoorbeeld werden genegeerd of belachelijk werden gemaakt of omdat je je “Niet moet aanstellen!”, ga je vanzelf als kind je gevoelens ontkennen. Ze worden als het ware weggestopt; ze mogen er niet zijn. Tijdens je jeugd was het goed dat dit gebeurde, want daarmee heb je het gered, maar je gevoelens laten zich niet wegstoppen. Ze komen er later uit in de vorm van emotie. 

Gevoel en emotie

Je werd niet beloond voor het tonen van je gevoel; je werd er zelfs in ontmoedigd. Het uiten van je emoties mocht niet. Later, in je volwassen leven, zijn je emoties echter nog steeds weggestopt en is je gevoel niet ontwikkeld. Hierdoor leef je op je ratio. Vandaar dat je alles op je ratio doet. Met onze ratio kunnen we niet alles beredeneren en rationaliseren wat er om ons heen gebeurt. 

Piekeren

Het piekeren ontstaat dan omdat je je vastbijt in je patronen van vroeger en je tegelijkertijd je gevoelens hebt leren wegstoppen. Je gevoel is echter je beste richtsnoer en antenne voor wat wel of niet goed voor je is. In mijn tweede boek Grip op gevoel en emotie (een gezond en evenwichtig gevoelsleven in 4 stappen) lees je hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt. Via deze link kun je een Gratis Probeerversie lezen/downloaden of het boek aanschaffen. 

 

Emotioneel loslaten

 

De ander proberen te veranderen

Waarom ga je zo door met het proberen de ander te veranderen? Zolang je met de ander bezig bent, hoef je niet naar je eigen aandeel te kijken. Daarom probeer je tot de ander door te dringen, de ander van bepaalde dingen te overtuigen, de ander dingen te laten inzien en het de ander te laten begrijpen. 
Emotioneel loslaten houdt in dat je niet meer de ander probeert te veranderen. Emotioneel loslaten houdt daarentegen in dat je alleen met je eigen aandeel aan de slag gaat. 

Trekken aan een dood paard

Onlangs kreeg ik een vraag van een klant: ‘Ben ik in mijn relatie aan een dood paard aan het trekken of is het paard dood doordat ik eraan trek?’ Beide is volgens mij hetgeval. Omdat de ander net zo emotioneel behoeftig is als jij (ben je aan een dood paard aan het trekken en) ontstaan er na een bepaalde tijd teleurstellingen, irritaties en spanningen. Door de machtsstrijd die er vervolgens ontstaat, ontstaat er een verwijdering (en gaat het paard dus dood doordat je eraan trekt). Tegelijkertijd kun je door je emotionele behoeftigheid ook niet zonder de ander. Het niet zónder en tegelijkertijd niet mét de ander kunnen, is het pijnlijke aan de situatie.

Ieders aandeel is even groot

Wie heeft welk aandeel in een onrustige relatie? Ieders aandeel is even groot, ongeacht hoe verschillend ieders aandeel er ook uit ziet. Ieders gedrag is een logische reactie op het gedrag van de ander. Het maakt ook niet uit wie met een ruzie is begonnen, want ook dat is weer een onbewuste reactie  op (of oppotten van) iets wat eerder is gebeurd. Waar het om gaat is dat je de ander nodig hebt om je patronen van vroeger te kunnen herhalen.

Patronen van vroeger

Die patronen van vroeger kunnen verschillende vormen aannemen. Beide partners nemen dan een complementaire rol aan. Als de een bijvoorbeeld dominant is, is de ander ondergeschikt. Een dominante zou nooit voor een andere dominante partner kiezen en een ondergeschikte zou nooit voor een andere ondergeschikte partner kiezen. Een ondergeschikte en een dominante hebben elkaar nodig om hun respectieve dominante en ondergeschikte rol in stand te kunnen houden. It takes two to tango en dat kun je de ander moeilijk verwijten, temeer omdat je er zelf ook zo’n behoefte aan hebt.

De ander is niet meer dan de trigger

Hoe kun je de situatie veranderen? Wil je de situatie veranderen, dan kun je alleen je eigen aandeel veranderen. Hoewel het wel als zodanig voelt, is de ander niet het probleem. De onderliggende oorzaak zit in je eigen jeugd, en de ander is niet meer dan de trigger van je eigen ongezonde jeugdpatronen. De ander is daardoor ook niet de oplossing voor jouw probleem. 

Partnerkeuze

Gezien je geschiedenis zou je op een gegeven moment een dergelijke partner zijn tegen gekomen, omdat je er onbewust naar op zoek bent. Onbewust leidt je partnerkeuze ons naar een partner bij wie je onbewust compensatie zocht voor je eigen onvervulde emotionele behoeften van vroeger. Als je je eigen patronen van vroeger verandert, zal er of een andere relatie ontstaan of zul je op andere (emotioneel gezondere) partners vallen. Alleen als je aan je eigen emotionele ontwikkeling werkt, kun je je situatie veranderen en je emotionele pijn doen verminderen en op termijn doen verdwijnen.

Onmacht en machteloosheid

Hoe komt het dat emotionele pijn in de loop van de tijd toeneemt? Met het willen veranderen van de ander, voedt en versterk je je patronen van vroeger. Ongeacht welke patronen het zijn, wat altijd speelt is dat je nog meer gaat beredeneren, dat je onbewust en onbedoeld nog meer je eigen afwijzing aan het organiseren bent en, last but not least: dat je eigen onmacht en machteloosheid navenant groeien.

Communicatie

De onmacht en machteloosheid zit hem vaak ook in de onderlinge communicatie. Zonder dat ze het doorhebben, kunnen partners elkaars trigger zijn. Of je komt niet over zoals je bedoelt. Kleine misverstanden kunnen tot irritaties leiden. Met een emotioneel gezonde gespreksvoering daarentegen reageren mensen anders op je en kun je je omgeving op een positieve manier beïnvloeden. Door het stellen van de juiste vragen, kun je sturing geven aan je leven. Mijn derde boek heet Emotioneel gezond in gesprek (Een verbindende en doelgerichte gespreksvoering in 5 stappen) en is gebaseerd op de analyse van de gespreksvoering van meer dan 480 klanten die een Eendaagse Coaching hebben gedaan. Als je hier klikt kun je de Gratis Probeerversie lezen/downloaden of een exemplaar aanschaffen. 

 

 

Jezelf alsnog emotioneel opvoeden

Dat de angel uit je emotionele pijn gaat, is vaak doordat je je onmacht en machteloosheid kwijt raakt. Doordat je ziet wat je er zelf aan kunt doen. Je kunt dan alsnog jezelf emotioneel opvoeden, iets wat kinderen die een emotioneel gezonde opvoeding hebben gehad (zo’n 60% van de volwassenen) tijdens hun jeugd al hebben meegekregen. Je kunt het ook later doen;  beter later dan nooit.

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren,  kan ik je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Andermans gedrag begrijpen

Emotioneel loslaten houdt in dat je je emotionele afhankelijkheid loslaat. Emotioneel loslaten houdt verder in dat je je compensatiebehoefte loslaat. Door je eigen aandeel te begrijpen, kun je ook andermans aandeel beter begrijpen. Andersom is het dus ook zo: je kunt alleen andermans gedrag begrijpen, voor zover je je eigen gedrag begrijpt. Alleen datgene wat je bij jezelf herkent, kun je namelijk vervolgens bij anderen herkennen. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel