Waarom sluiten stabiliteit en impulsieve hartstocht elkaar uit?

Leer anderen loslaten...

Iemand die te veel investeert in de liefde, kan de oorzaak van het stranden van de relatie bij de ander leggen. De ander is dan zo ondankbaar om er geen liefde of aandacht voor in de plaats terug te geven.

Alle gedrag is logisch, tenminste: voor betrokkene op dat moment en in die situatie. We vertonen gedrag omdat het ons iets biedt. Het biedt iemand iets om de oorzaak bij de ander te leggen. Zolang de oorzaak van de onrustige relatie bij de ander wordt gelegd, hoef je niet te kijken wat er werkelijk aan de hand is en welke de patronen zijn die jullie beiden in stand houden.

Als jij degene bent die emotionele pijn heeft en desondanks niet los kunt komen van je (ex-)partner, is er meer aan de hand. Dat heeft dan niet meer alleen met je partner te maken.
Je partner is wel degene die iets bij jou triggert: hij of zij raakt iets dat er van vroeger zit. Vandaar jouw grote angst om in de steek gelaten te worden, jouw grote angst voor afwijzing en jouw grote angst voor eenzaamheid.

Dat is de werkelijke reden dat je zoveel investeert in de liefde en dat is de dieperliggende reden dat je je hele ziel en zaligheid in de relatie legt. Je hoopt er liefde en aandacht en zorg voor terug te krijgen. Het is de liefde, aandacht en zorg die je in je jeugd ontbeerd hebt. Dat is de reden dat je er zo hartstochtelijk naar op zoek bent bij je partner. Echter, je partner heeft dezelfde emotioneel onvervulde behoeften als jij en is niet in staat datgene te geven wat hij of zij zelf ook vroeger niet heeft meegekregen.

Op het moment dat degene die te veel in de liefde investeert uiteindelijk datgene zou krijgen waarnaar zij of hij zo vurig verlangt, zou het echter afgelopen zijn met het lijden (de opwinding en het aantrekken en afstoten) en zou de passie snel opgebrand zijn. Dat is de reden dat dergelijke relaties even snel (impulsief) beëindigd worden als dat ze ontstaan.
In tegenstelling tot wat je dan zou denken is het dan niet met de liefde gedaan, maar met het lijden, die bitter zoete pijn van strijd, overwinning, opwinding en aantrekken en afstoten. Datgene wat ons onbewust bekend voorkomt van vroeger.

In onze maatschappij en in de media worden twee soorten liefde door elkaar gehaald.
Op allerlei manieren wordt ons voorgehouden dat eros (een hartstochtelijke relatie) ons agape (voldoening en diepe bevrediging) zal brengen.Dit veronderstelt dat wanneer de passie maar groot genoeg is, er een blijvende emotionele band gesmeed zal worden.
Alle mislukte relaties die aanvankelijk op een hevige passie gebaseerd waren, getuigen van deze onjuiste veronderstelling.
Frustratie, lijden en verlangen leiden niet tot een stabiele, evenwichtige, gelijkwaardige, continue en elkaar wederzijds voedende relatie.
Het tegenovergestelde is waar. Gemeenschappelijke interesses, waarden en nagestreefde doelstellingen, en een vermogen tot een diepe en onderhouden intimiteit zijn nodig, wil voor een paar de aanvankelijke erotische betovering zich transformeren in een liefhebbende toewijding en een wederzijdse betrokkenheid die de tijd weerstaat.

Wat er vaak gebeurt is het volgende: na een passioneel en hartsstochtelijk begin treedt er een verzadiging op van de opwinding, pijn en frustratie van een nieuwe liefde, waarna het gevoel ontstaat dat er iets zeer belangrijks ontbreekt.
Wat dan ontbreekt is een diepere betrokkenheid die een gevoel van veiligheid en zekerheid kan geven.
Als de tijd wordt genomen om de obstakels die het samenzijn in de weg staan, uit de weg te ruimen, en er is sprake van een oprechte wederzijdse betrokkenheid, kunnen beide partners zich afvragen waar de passie gebleven is.

De prijs die we voor passie betalen is echter angst; en dezelfde angst en pijn waardoor een hartstochtelijke relatie (eros) gevoed wordt, kunnen deze ook vernietigen.

De prijs die we voor een stabiele relatie betalen is verveling; en dezelfde veiligheid en zekerheid die een dergelijke relatie bijeenhouden, kunnen deze ook star en levenloos maken. Pas nadat we in staat zijn onze levensvervulling uit onszelf in plaats van bij iemand anders weg te halen, zijn we in staat om met een ander een elkaar wederzijds voedende relatie aan te gaan, waarin beiden zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Degene die een toegewijde, vaste en stabiele relatie hebben, nemen genoegen met voorspelbaarheid, vertrouwdheid en kameraadschap.
Degene die vindt dat alleen hartstocht geldt, zal voorspelbaarheid, vertrouwdheid en kameraadschap niet herkennen en er ook niet mee om kunnen gaan.
Daar waar het beeld wordt gecreëerd dat na hartstocht stabiliteit komt, zijn het in feite elkaar uitsluitende aspecten. Hartstocht is eerder een impulsieve behoeftebevrediging, terwijl stabiel gedrag ook uitgesteld kan worden, wat het tot intuïtief gedrag maakt.

Voor mensen die te zeer liefhebben en die te veel investeren in de liefde (die er hun hele ziel en zaligheid in gooien zonder er evenveel voor terug te krijgen) kan het bereiken van echte intimiteit met een partner slechts na hun herstel komen.
Het herstel betreft enerzijds datgene wat bepaald handelen van de ouders in de jeugd heeft teweeggebracht en anderzijds betreft het datgene wat tijdens de jeugd door de ouders is nagelaten en wat daar de consequenties van zijn.

Het herstel bestaat er uit dat inzicht wordt verkregen in de specifieke emotionele behoeften die men vroeger, in de jeugd, ontbeerd heeft. Dit betreffen doorgaans emotionele behoeften als aandacht, liefde, zorg, er mogen zijn, serieus genomen worden, getroost worden en dergelijke.
Om te kijken hoe het huidige gedrag in stand wordt gehouden, is inzicht nodig in de manier waarop aan dergelijke universele emotionele behoeften wel of niet invulling werd gegeven.

Mensen die emotionele pijn en onrust ervaren en die veel piekeren, zijn vaak op de een of andere manier affectief verwaarloosd. Zolang zij hier niet aan werken, zullen zij naar compensatie blijven zoeken voor hun emotioneel onvervulde behoeften.
Zodra inzicht bestaat in de specifieke uitingsvormen van de onvervulde emotionele behoeften van vroeger, kan inzicht worden gegeven in hoe deze uitingsvormen nog onbewust en onbedoeld zelf in stand worden gehouden. Op grond hiervan kunnen concrete adviezen gegeven worden hoe deze patronen doorbroken kunnen worden.

Kortom: als je weet hoe jij invulling kunt geven aan jouw specifieke onvervulde behoeften van vroeger, zul je hiervoor geen compensatie hoeven zoeken bij anderen, waardoor je een rustiger en evenwichtiger leven kunt leiden.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=7 img=gcb.png] [contentblock id=6 img=gcb.png]