Waarom en op welke manier mijn hulpverlening anders is

Ammy van BedafSymptomen

Waarom en op welke manier mijn hulpverlening anders is

Veel mensen komen er op middelbare leeftijd of later pas achter dat de oorzaak van waar ze tegen aanlopen in de jeugd zit. Ze hebben al heel veel vormen van hulpverlening gehad. Toch lukt het ze niet om hun vicieuze cirkel en om hun patronen te doorbreken en om te zetten in emotioneel gezond gedrag.

Levensmissie

Het is mijn levensmissie om inzicht te geven in de specifieke uitingsvormen van onze patronen van vroeger en over de gevolgen daarvan. Mijn eerste boek gaat over emotionele onrust en verdriet in relaties (Stop Liefdesverdriet(2015). Mijn tweede boek Grip op gevoel en emotie komt 10 februari 2023 uit. En mijn derde boek over een emotioneel gezonde gespreksvoering (Praten) ligt bij de redacteur en komt ook nog in 2023 uit. Begin van deze maand ben ik begonnen met het schrijven van een boek over affectieve/geestelijke/emotionele verwaarlozing, die in 2024 uitkomt. 

Mijn hulpverlening is anders

Mijn hulpverlening is compleet anders en dat is niet voor niets. Dat is omdat ik heb ontdekt dat het werkt. Zelf heb ik een langdurend en intensief loslaatproces achter de rug. Verder heb ik mijn bevindingen van onderop opgedaan door te analyseren wat mijn klanten vertellen. Tevens heb ik veel ontdekkingen gedaan. Ik heb er 167 vastgelegd, maar sindsdien heb ik weer een paar ontdekkingen gedaan. In dit artikel zal ik een paar van deze ontdekkingen uit de doeken doen.

Wil je af van je belemmerende patronen of symptomen, ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie, loop je aan tegen dingen in je werk, wil je alsnog je gevoel, een emotioneel gezonde gespreksvoering ontwikkelen en je volledige ontwikkelingspotentieel aanboren, dan kan ik je helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Patronen van vroeger

Even voor de helderheid: als ik het over ‘patronen van vroeger’ heb, doel ik op affectieve/geestelijke/emotionele verwaarlozing, emotioneel misbruik, geestelijke/psychische mishandeling, lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, educatieve verwaarlozing en educatieve mishandeling. Op seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling na zijn deze vormen voor een kind onzichtbaar en daardoor ook op latere leeftijd moeilijk te herkennen.
Deze patronen van vroeger zijn n.m.m. de onderliggende oorzaken van de in de DSM-5 gehanteerde diagnoses. 

Onveilige hechting

Ik ben van mening dat de moeder der diagnoses is: een onveilige hechting. Een onveilige hechting vloeit voort uit onze patronen van vroeger. 40% van de ouders is niet in staat om met hun kind een veilige hechting aan te gaan. Dat komt omdat hun ouders daar evenmin toe in staat waren toen zij kind waren. 

Veilige hechting

Een veilige hechting ontstaat doordat de ouder het kind op emotioneel gebied geeft waar het behoefte aan en recht op heeft: aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, dat je je als kind serieus genomen en gehoord voelt, dat je aanmoedigingen en complimenten krijgt. Afwezigheid hiervan is affectieve/geestelijke/emotionele verwaarlozing. En dat je als kind niet naar beneden wordt gehaald en niet op andere manieren wordt mishandeld of misbruikt. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de huidige volwassenen onveilig gehecht is. Hierdoor is 40% van de huidige volwassenen niet emotioneel volwassen

Puberteit

Puberteit is een gezonde ontwikkelingsfase in je leven. Tijdens de puberteit mag de adolescent een andere mening over dingen hebben dan haar of zijn ouders, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft. De adolescent heeft hierdoor dus niet te doen met (een van) de ouders. Het te doen hebben met (een van) de ouders is parentificatie. Parentificatie kan tot codependentie en relatieverslaving leiden. 

Veilige binding

De adolescent beschouwt steeds meer de (ook emotioneel gezonde) vriendenkring als groep waar ze/hij in verkeert en waar om raad of advies wordt gevraagd. Door een gezonde puberteit raakt de jong-volwassene op een emotioneel veilige manier los van de ouders. Hierdoor is de jong-volwassene in staat om een emotioneel veilige binding aan te gaan met een emotioneel gezonde partner. In tegenstelling tot in de overige hulpverlening, heb ik ontdekt wat er voor nodig is om alsnog jezelf emotioneel op te voeden en emotioneel volwassen te worden. Ik help hier mijn klanten mee in een Eendaagse Coaching. 

Oorzaak versus trigger

Het wereldwijd gebruikte handboek de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5de uitgave) geeft een opsomming van diagnoses, die naar mijn onbescheiden mening niet allemaal even juist zijn. De onderliggende oorzaak ligt namelijk in onze eigen patronen van vroeger; in ons latere leven worden we vervolgens getriggerd in onze eigen patronen van vroeger. We kunnen ons afgewezen voelen, ons niet serieus of niet gehoord genomen voelen. We kunnen controleverlies ervaren of we kunnen ons in de steek gelaten voelen. De DSM-5 maakt geen onderscheid tussen de onderliggende oorzaak (patronen van vroeger) en triggers in het heden. Dit heeft gevolgen voor de verleende hulpverlening. 

Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door manische periodes afgewisseld met depressieve periodes. In geval van een bipolaire stoornis wordt door de hulpverlening niet erkend dat een depressieve periode wordt voorafgegaan door een negatieve trigger en dat een manische periode wordt voorafgegaan door een positieve trigger of door het wegvallen van een negatieve trigger. Door het ontdekken van de triggers bij iemand, kan iemand op termijn afkomen van een bipolaire stoornis. 

Diagnoses versus symptomen

In de DSM-5 spreekt met van diagnoses, terwijl het n.m.m. beter is om op een kleiner niveau te kijken: op symptoomniveau. Elke diagnose bestaat namelijk uit verschillende symptomen en deze symptomen verschillen per persoon. Uiteindelijk is een diagnose ook maar een willekeurig samengeraapt aantal symptomen. Dit wordt steeds meer ingezien. 

Voorbeelden

Zo omvat tegenwoordig het ASS (Autisme Spectrum Stoornis) zowel autisme, Asperger als PDD-NOS. Men heeft dit samengevoegd tot ASS, omdat er overlappende symptomen zijn.
En depressie en burn-out hebben een paar overlappende symptomen. Ik kijk consequent op symptoomniveau. Voor de hulpverlening is dit belangrijk, omdat je alleen dan maatwerk kunt verlenen. De huidige hulpverlening en de ziektekostenverzekeraars werken met diagnoses die n.m.m. in een aantal gevallen oneigenlijke diagnoses zijn. Sterker nog: de vergoedingen en deze diagnoses uit de DSM-5 zijn doel op zich. Dat nog steeds de DSM-5 wordt gehanteerd, is omdat er nog geen alternatief bestaat.

Symptomen van mijn klanten

Behalve de diagnoses en symptomen waarvoor mijn klanten bij mij een Eendaagse Coaching komen doen, zijn er ook een aantal symptomen die van toepassing zijn op al mijn klanten, zonder dat mijn klanten zich daar van bewust zijn. Ze herkennen ze nadien wel. Het zijn symptomen als o.a. een eendimensionaal denkniveau (zwart-wit-denken), een ongelijkwaardige relatie, slachtofferrol, het gevoel niet hebben ontwikkeld, zelfverloochening, niet het volledige ontwikkelingspotentieel hebben aangeboord, dat vroeger het draaiende houden van een huishouden wordt verward met een emotionele opvoeding. Deze symptomen staan niet in de DSM-5. Mensen zoeken er zelf niet op. 

Termijnen

Bij een aantal diagnoses in de DSM-5 staan termijnen ten aanzien van de duur dat je een bepaalde diagnoses moet hebben om aan de diagnose te voldoen. Dit zijn willekeurig afgesproken termijnen. Terwijl de duur van bijvoorbeeld een angstperiode of van een depressieve periode worden bepaald doordat er triggers aan voorafgegaan zijn. Ook dit heeft binnen de hulpverlening gevolgen voor het succes van een behandeling. 

Het omslagpunt en trigger

Daarom vraag ik altijd specifiek door op wanneer iemand er nog geen last van had en wanneer wel. We doen dit zo precies mogelijk. Dan krijg je inzicht in het omslagpunt, waardoor je vanzelf achter de trigger komt. Van alles kan een trigger zijn. Het aangaan of verbreken van een relatie kan een trigger zijn. Maar ook het verhuizen, doen van een opleiding of studie, het krijgen van een andere baas of manager, een functieverandering of verandering in het takenpakket, en dergelijke. 

Burn-out en depressie

Zelf ben ik genezen burn-out en heb ik het verder afglijden in een depressie kunnen voorkomen door gedragsveranderingen. Door mijn klanten die burn-out en/of depressief waren, heb ik twee nieuwe vormen van patronen van vroeger ontdekt als onderliggende oorzaak van burn-out en depressie: educatieve verwaarlozing en educatieve mishandeling. Iedereen wordt namelijk geboren met de potentie om een passie te ontwikkelen. Kinderen zijn namelijk nieuwgierige en leergierige wezentjes.

Educatieve verwaarlozing

Educatieve verwaarlozing is wanneer je als kind onvoldoende of niet wordt aangemoedigd, geënthousiasmeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd in je hobby’s en interesses en wanneer je onvoldoende of  niet wordt begeleid in je opleidings- en beroepskeuze.

Educatieve mishandeling kent twee vormen.

De ene vorm is wanneer je wordt ontmoedigd in het doen van hobby’s of interesses (bv sporten of muziekinstrumenten) of opleidings- of beroepskeuze die je graag wilt doen. Twee belangrijke redenen die ouders aanvoeren zijn dat je er geen werk in zult kunnen vinden of dat er geen droog brood in is te verdienen. Dit betreffen vaak kunstzinnige of cultuuropleidingen en beroepen. De ouders (die zelf doogaans ook niet al te gelukkig zijn) projecteren zo hun eigen angst en hun eigen behoefte aan zekerheid op hun kinderen.
De andere vorm is wanneer je wordt gepusht in het doen van hobby’s of interesses (bv sporten of muziekinstrumenten  –> vooral blokfluit of piano) of opleidings- of beroepskeuze  (vooral de prestige opleidingen zoals rechten of medicijnen of voor hetzelfde beroep als de ouder zelf) die je niet wilt doen. Dit leidt tot zelfverloochening en het is deze zelfverloochening dat tot burn-out en/of depressieve gevoelens kan leiden. 

Specifieke uitingsvormen van patronen van vroeger

N.m.m. vormen onze patronen van vroeger dus de onderliggende oorzaak van onze diagnoses. In de loop van de jaren heb ik specifieke uitingsvormen geanalyseerd van deze patronen van vroeger. Zo heb ik 33 verschillende vormen van affectieve/geestelijke/emotionele verwaarlozing ontdekt. Heb ik 26 vormen van emotioneel misbruik ontdekt, 21 vormen van geestelijke/psychische mishandeling en 19 specifieke vormen van lichamelijke mishandeling. Verder heb ik 21 aspecten ontdekt die een rol spelen bij seksueel misbruik, waaronder 7 te onderscheiden vormen van seksueel misbruik. En ik heb 15 aspecten van educatieve verwaarlozing en 7 aspecten van educatieve mishandeling ontdekt. Het herkennen van deze onderliggende oorzaken is belangrijk voor de te verlenen hulpverlening. 

Getuige zijn geweest

Ook het getuige zijn geweest van verbaal of fysiek geweld tussen ouders of tussen een van de ouders en je broer of zus is beschadigend voor een kindbrein. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij een kind dan hetzelfde deel van het brein oplicht als wanneer het dit verbale of fysieke geweld zelf ondergaat. 

Andere woorden

Ik coach sinds 2011 en heb sindsdien alle verschillende uitdrukkingen verzameld die mijn klanten gebruiken om hun symptomen te benoemen. Zo is mij gebleken dat een diagnose vaak niet wordt herkend, omdat de klant er andere woorden voor gebruikt. Boosheid bijvoorbeeld is een emotie dat lang niet altijd door de klant zelf als zodanig wordt herkend. De klant heeft haar/zijn gevoel nog niet ontwikkeld (en is zich daar ook nog niet van bewust). Daarnaast gebruikt de klant worden als geërgerd, gefrustreerd, irritatie, die wel degelijk vormen van boosheid zijn. Daarnaast zijn ook onverdraagzaamheid, ongeduld, verbolgenheid e.d. vormen van boosheid. 

Overlevingsgedrag

Vanuit onze patronen van vroeger hebben we overlevingsgedrag en vermijdingsgedrag ontwikkeld. Voorbeelden van overlevingsgedrag zijn pleasen, dominantie of controlegedrag. Een veelvoorkomend voorbeeld van vermijdingsgedrag is bindingsangst. We hebben lang niet al ons overlevings- en vermijdingsgedrag door, omdat veel van dit gedrag voor ons logisch is (geworden).  De meeste van mijn klanten geven aan in hun jeugd bang te zijn geweest voor een van hun ouders. Mijn klanten ervaren bedreiging met fysiek geweld als net zo belastend als wanneer het fysieke geweld daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Angst of stress

Het ondergaan van verbaal en/of fysiek geweld en/of het getuige hiervan zijn is een grote veroorzaker van angst of stress op latere leeftijd. We worden dan in het heden getriggerd in aspecten die overeenkomen met die uit onze jeugd. Dat zijn dan aspecten zoals het je afgewezen of niet serieus genomen of gehoord voelen, en dergelijke. In de jeugd kunnen belangrijke veranderingen verdriet, angst of stress veroorzaken. Dat kunnen veranderingen zijn als het wegvallen van een van de ouders, waardoor de andere ouder het nog minder aankan dan ervoor al het geval was. Er kan een stiefouder in het gezin komen. Ook verhuizing of het naar een andere school over moeten gaan kunnen voor een kind een verslechtering inhouden.

Wegstoppen

Als kind hebben we een fenomenaal vermogen om dingen weg te stoppen. Gelukkig maar, want daardoor hebben we het gered. Echter, later lopen we alsnog tegen onze belemmeringen en blokkades aan. We lopen dan vast in onze relatie of in het werk, of het contact met onze kinderen of ouders verloopt niet naar wens. Alleen datgene wat je zelf hebt losgelaten, kun je vervolgens bij iemand anders herkennen. Daardoor profiteer ik nu in de door mij geboden hulpverlening enorm van het loslatingsproces dat ik zelf doorleefd heb. Ik weet waar ik het beste op kan doorvragen en ik herken de angst, twijfel en verwarring die ontstaan en ik weet hoe we onszelf kunnen foppen en bedotten. 

Kindbrein en kindbril

Omdat we in het heden nog vanuit ons kindbrein leven en met ons kindbril kijken, hebben we niet door welke blinde vlekken en onjuiste aannames en onjuiste interpretaties we hebben.
Blinde vlekken zijn de dingen waar we ons niet van bewust zijn, simpelweg omdat we die aspecten niet kennen. Zo is het niet hebben ontwikkeld van je gevoel een blinde vlek, net zoals het niet hebben ontwikkeld van een emotioneel gezonde gespreksvoering of het niet hebben aangeboord van je volledige ontwikkelingspotentieel.
In geval van een onjuiste aanname of interpretatie denken we het wel juist te zien, en zijn we ons er niet van bewust dat het (in ieder geval in deze situatie) anders ligt. Een gevolg van het vasthouden aan onjuiste aannames en interpretaties kan bv onmin in de relatie of conflicten op je werk zijn. 

Niet ontwikkeld

We hebben niet door wat we niet ontwikkeld hebben, zoals een veilige hechting, ons gevoel of een emotioneel gezonde gespreksvoering. Dit zijn de drie belangrijkste aspecten voor een gelukkig makend en voldoening schenkend leven. Dit zijn aspecten die ook nauwelijks of geen aandacht krijgen in de hulpverlening, terwijl ik zelf het alsnog ontwikkelen van mijn gevoel als de bodem onder mijn herstel heb ervaren. Tijdens mijn eigen herstelproces heb ik ontdekt hoe je alsnog jezelf emotioneel kunt opvoeden en hoe je alsnog je gevoel ontwikkelt, waardoor je een emotioneel veilige hechting kunt ontwikkelen. Daarnaast is het ook nodig dat je herstelt van je symptomen. Ook heb ik ontdekt hoe je een emotioneel gezonde gespreksvoering ontwikkelt. 

Ontwikkelingspotentieel

Als baby worden we geboren met de potentie om een passie te ontwikkelen. Dit wordt door patronen van vroeger in de kiem gesmoord. Hierdoor doen we veel meer dingen tegen onze zin dan ons lief is (de eerder genoemde zelfverloochening). En we doen vaak niet de dingen die we diep in ons hart het liefst zouden doen. Dat komt door allerlei opmerkingen die we, meestal van onze ouders, hebben gekregen. Vanuit onze patronen van vroeger hebben we hierdoor ook nog niet ons volledige ontwikkelingspotentieel aangeboord. Dat doe je door alsnog je gevoel te ontwikkelen en door te herstellen van je symptomen. 

De grootste blinde vlek in de hulpverlening 

Omdat er nog geen boeken zijn geschreven met opsommingen van de specifieke uitingsvormen van onze patronen van vroeger, zijn ook hulpverleners zich er lang niet altijd van bewust in hoeverre zij zelf te maken hebben gehad met belemmerende patronen van vroeger. Zo kan het zijn dat er in de hulpverlening in verhouding veel mensen werken die nog in de redderrol zitten. In verhouding een groot deel van mijn klanten werkt zelf in de hulpverlening. Alleen datgene wat je eerder bij jezelf hebt herkend en erkend en vervolgens hebt losgelaten, kun je daarna bij anderen herkennen. Een hulpverlener is dus zo goed als haar/zijn eigen loslaatproces. 

Verslavingen

Elke verslaving is een compensatie voor wat in de jeugd op emotioneel gebied werd ontbeerd. Een verslaving kan iemand grofweg twee dingen bieden: het wegdrukken van gevoelens en/of het zoeken van compensatie. Een verslaving is symptoombestrijding en kan zowel emotioneel als fysiek beschadigend zijn. Dat een verslaving progressief is, komt omdat je steeds meer nodig hebt om je doel ermee te bereiken: wegdrukken of compensatie.

Dopamineshotjes die ons laten kwispelen

Iemand die verslaafd is, heeft een verstoord dopaminesysteem. Als we in onze jeugd namelijk de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging e.d. krijgen waar we recht op en behoefte aan hebben, krijgen we elke keer een klein shotje dopamine in ons kindbrein. Als we een staartje zouden hebben gehad, zouden we op die momenten kwispelen.

Verwaarloosd dopaminesysteem

Door onze patronen van vroeger hebben we die dopamineshotjes onvoldoende of niet gekregen, waardoor we een verwaarloosd (gedepriveerd) dopaminesysteem hebben ontwikkeld. Hierdoor ontstaat de behoefte om snel dopamine in ons brein te kunnen scoren. Dat doen we door stoffen tot ons te nemen (roken, alcohol, drugs, eten e.d.) en/of door gedrag (koopverslaving, relatieverslaving, seksverslaving, pornoverslaving, gokverslaving, e.d.). Mensen kunnen meerdere verslaving hebben en hebben dat doorgaans ook. 

Het samengaan van meerdere diagnoses is de realiteit

Waar veel van de hulpverlening is gericht op voornamelijk één diagnose, is de realiteit dat de meeste mensen last hebben van een diversiteit aan symptomen (comorbiditeit). Sterker nog: niemand heeft last van slechts één diagnose. Ik heb een online programma Genieten & Gelukkig Zijn over hoe je afkomt van de TOP 15 symptomen van mijn klanten. In Genieten & Gelukkig Zijn krijg je de concrete handvatten om van deze symptomen af te komen. De meeste klanten hebben last van 6 of 7 van de symptomen en een aantal, waaronder ik destijds, hebben/hadden last van alle 15 in dit online programma behandelde symptomen. 

Oorzaak – gevolg

Wat opvalt is dat klanten vaak een verkeerde oorzaak-gevolg aangeven. Hun woordjes ‘waardoor’, ‘daardoor’ en ‘als gevolg waarvan’ kloppen vaak niet. Ze denken dat het ene het andere heeft veroorzaakt, omdat eerst het ene gebeurde en daarna het andere zich ontwikkelde.
Er zijn vier mogelijkheden. 1) De symptomen hebben niets met elkaar te maken. 2) De oorzaak-gevolg is anders dan de klant denkt. 3) De oorzaak-gevolg is zelfs omgekeerd dan de klant denkt. 4) De oorzaak-gevolg is zoals de klant aangeeft. Een inzicht in oorzaak-gevolg krijg je dus door naar het omslagpunt van iets te zoeken (wanneer was het er nog niet, en wanneer was het er wel?) en om dan te kijken welke triggers er kunnen zijn geweest. 

Kinderen

We hebben zelf niet door in hoeverre we onze eigen patronen hebben doorgegeven aan onze kinderen. Dat kan ook niet, omdat het onze eigen blinde vlekken zijn. We denken oprecht dat we het beter hebben gedaan dan onze ouders. Dat dachten onze ouders ook oprecht. En die gedachte klopt, maar … We hebben wel degelijk de basispatronen doorgegeven van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling, het zag er alleen anders uit. Zo heb ik 91 verschillende aspecten onderscheiden waarvan de ouders niet door hebben dat ze die onbewust en onbedoeld hebben doorgegeven aan hun kinderen.

Anders

We hebben het anders gedaan dan onze ouders, waardoor we het niet altijd door hebben dat we het zelf niet altijd op een emotioneel gezonde manier hebben gedaan. Dit valt ons niet te verwijten, omdat we als kind natuurlijk niet door konden hebben hoe onze jeugd feitelijk was. Naar onze ouders heb ik het dan ook nooit over schuld, omdat ook zij in hun jeugd geen emotioneel gezonde opvoeding hebben gehad. Ze hebben hun best gedaan en gedaan wat in hun vermogen lag. 

Roulerende rekeningen

De Amerikaans-Hongaarse psychiater Nagy noemde dit fenomeen van het doorgeven van onze patronen aan onze kinderen Roulerende Rekeningen. Hij spreekt van verticale roulerende rekeningen en horizontale roulerende rekeningen. Van verticale roulerende rekeningen is sprake wanneer de patronen onbewust worden doorgegeven aan onze kinderen. Van horizontale roulerende rekeningen is later in het leven sprake wanneer het kind vanuit de eigen beschadigende patronen van vroeger een ongezonde partnerkeuze doet. 

Wil je af van je belemmerende patronen of symptomen, ervaar je emotionele pijn of onrust in je relatie, loop je aan tegen dingen in je werk, wil je alsnog je gevoel, een emotioneel gezonde gespreksvoering ontwikkelen en je volledige ontwikkelingspotentieel aanboren, dan kan ik je helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Kinderen profiteren mee

Een ding staat als een paal boven water; als je herstelt van je patronen van vroeger en alsnog je gevoel en een emotioneel gezonde gespreksvoering ontwikkelt, profiteren jouw kinderen daarvan mee. Vanaf het moment dat je ermee aan de slag gaat, merken zij het verschil. Herstellen van je patronen van vroeger doe je voor jezelf, maar je zult zien dat je vanaf dat je ermee begint verschil merkt. 

Piekeren

Veel van mijn klanten piekeren of malen. In mijn gratis video Rust In Je Hoofd laat ik je zien wat piekeren feitelijk is en hoe ik er van af ben gekomen. Ik laat je in deze video ook zien hoe ik de ontdekking deed hoe je van piekeren af komt. 

Werk

Ten aanzien van het werk verschijnt er te zijner tijd ook een boek van mijn hand. In dit boek laat ik zien hoe we, vanuit de educatieve verwaarlozing en educatieve mishandeling, via in de jeugd aangeleerde zelfverloochening, onze keuzes maken ten aanzien van de gevolgde opleidingen en de gekozen banen of werk, die leidden tot burn-out en/of depressieve gevoelens. 
Ik ben universitair afgestudeerd Arbeidspsycholoog, dus op het gebied van werk kan ik je ook helpen. Ik kan je zowel op het gebied van relatie als werk helpen. 

Relatie

De belangrijkste redenen waarom mensen ten aanzien van hun relaties bij mij komen, is omdat ze emotionele onrust en/of emotionele pijn ervaren binnen hun relatie, omdat zij of hun partner bindingsangst hebben en zich niet kunnen binden, omdat er geen sprake is van emotionele binding in hun relatie, omdat ze niet met hun partner over hun gevoel kunnen praten, of omdat er regelmatig ruzie is. De onderliggende redenen hiervan zitten in hun jeugd. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel