Loslaten van patronen van vroeger: voorbeelden

Loslaten van patronen van vroeger. Ik krijg regelmatig de vraag of ik voorbeelden kan noemen van het loslaten van patronen van vroeger. Mensen hebben daar geen voorstelling bij, wat ik me goed kan indenken. 

Onder patronen van vroeger versta ik affectieve verwaarlozing, emotioneel en seksueel misbruik, geestelijke en lichamelijke mishandeling, pedagogische mishandeling en verwaarlozing en het getuige zijn van geweld.

Deze patronen van vroeger kennen een oneindige diversiteit aan specifieke uitingsvormen. Het is niet mogelijk om hier een limitatieve opsomming van te geven. Andersom is voor mij wel mogelijk: om van specifiek gedrag aan te geven of het affectieve verwaarlozing e.d. betreft. 

Ik zal nu voorbeelden geven van hoe gedrag, voortvloeiend uit patronen van vroeger, er uit kan zien:

– onjuiste interpretaties. Mensen die in de jeugd met patronen van vroeger te maken hebben gehad, doen, zonder dat zij dat doorhebben, onjuiste interpretaties. Gemiddeld worden tijdens een gemiddelde Eendaagse Coaching tussen de 20 en 80 onjuiste interpretaties inzichtelijk. Dat kan gaan om een omgekeerde oorzaak-gevolg dan men denkt: datgene waarvan men denkt dat het het gevolg is, blijkt de oorzaak te zijn. Een ander veel voorkomend voorbeeld is dat men linken legt die onjuist zijn. Ook worden er onterechte beschuldigingen naar anderen gedaan. De woordjes ‘daardoor’ en ‘waardoor’ en ‘doordat’ worden vaak onjuist gebruikt. 

– men weet of herkent niet het eigen aandeel (in bijvoorbeeld een machtsstrijd of echtscheiding of slechtlopend contact met broers/zussen, ouders, kinderen, collega’s, vriend(inn)en e.d.).

– men toont verbaal en non-verbaal gedrag waarvan men zich niet bewust is.

– niet de juiste betekenis van woorden kennen. Zo gebruikt men bijvoorbeeld niet altijd het woord ‘jaloers’ juist en kent men niet het specifieke onderscheid tussen jaloers zijn en iemand benijden. Als je jaloers bent, misgun je de anders iets/iemand. Als je iemand benijdt, misgun je het de ander niet maar wil je het gewoon óók. Voorbeeld: je bent dol op ijs en ziet iemand een ijsje eten en je hebt geen geld bij je. Als je jaloers bent, wil jij een ijsje én misgun je het de ander. Als je jaloers genoeg bent, pak je het ijsje van de ander af. Jaloezie ontstaat vaak in vechtrelaties: dat men elkaar het licht in de ogen niet gunt. Als je niet jaloers bent, wil je ook een ijsje, maar misgun je tegelijkertijd die ander niet diens ijsje. Je kunt het dan verdragen dat de ander een ijsje heeft en jij niet; je wilt er graag ook een. In een relatie is het verschil tussen jaloezie en benijden belangrijk, omdat de ander merkt in hoeverre je hem of haar iets misgunt of gunt. Een ander voorbeeld van het niet de juiste woordbetekenis kennen is dat iemand zegt dat assertief reageren inhoudt dat je onmiddellijk zou moeten reageren, maar dit onmiddellijk reageren blijkt impulsief reageren te betreffen. Assertiviteit houdt in dat je in staat bent voor jezelf op te komen; het tijdstip waarop hangt van de situatie af. Het hoeft zeker niet onmiddellijk en is dat vaak ook af te raden. Wat men zelf voor assertiviteit hield, blijkt impulsiviteit te zijn. Afijn, de voorbeelden zijn oneindig. 

– iemand heeft niet altijd diens eigen starheid door, zoals bijvoorbeeld: “Afspraak is afspraak”. 

– in irreële dingen geloven, zoals bijvoorbeeld dat men recht heeft op vertrouwen en respect van andere mensen, terwijl je vertrouwen en respect alleen zelf kunt géven. Je kunt het nooit van iemand anders verlangen en voor zover je dat wel doet, creëer je doorgaans je eigen teleurstelling. Het is vaak net andersom: doordat je zelf vertrouwen en respect geeft, ga je het op enig moment terugkrijgen. 

– als wordt doorgevraagd op dingen waar men zelf in zegt te geloven, blijkt dat dit niet altijd zelf wordt nageleefd. 

– tussenwoordjes als ‘dan’, ‘wel’, ‘toch’, ‘eigenlijk’ kunnen aangeven wat betrokkene juist niet zegt. Bijvoorbeeld: “Ik vind dat wel leuk” ontlokt bij mij de vervolgvraag: Wat vind je er niet leuk aan? Iets ‘wel leuk’ vinden is iets niet heel leuk vinden. Dan blijkt vaak dat betrokkene het eigenlijk helemaal niet zo leuk vond, maar er bijvoorbeeld toe verleid of toe gedwongen werd of dat er andere onderliggende redenen zijn om het gedrag toch te vertonen. 

– niet inzien hoe een bepaalde opmerking je geraakt heeft. Als iemand aangeeft dat een bepaalde opmerking van de ouders hem vroeger niet geraakt heeft, is het uit zichzelf maken van de opmerking dat hij daardoor niet geraakt is, door het maken van die opmerking al een uiting van het tegendeel. Als betrokkene namelijk echt niet geraakt zou zijn door die opmerking vroeger door de ouders, zou hij er namelijk helemaal geen opmerking over hebben gemaakt. 

– men heeft de specifieke uitingsvormen van de eigen redderrol niet door.

– men heeft niet door hoe men op zijn/haar beurt de eigen kinderen emotioneel misbruikt, affectief verwaarloost en geestelijk mishandelt. 

– het woordje ‘moeten’ dat enerzijds een allergie kan zijn, terwijl men niet door heeft wat men allemaal van zichzelf moet.

– men legt verbanden tussen twee aspecten waar op zich geen verband tussen bestaat, bijvoorbeeld: “Ik heb altijd dat wantrouwen gehad, dat met die kwaadheid gepaard gaat.” Men denkt zelf oprecht dat twee aspecten met elkaar te maken hebben, waar het bij doorvragen om verschillende aspecten blijkt te gaan.

– niet door hebben dat men zichzelf belemmerende voorwaarden oplegt voor herstel, bijvoorbeeld: eerst moet ik dit en/want daarna kan pas dat

– dat men weet dat vooral een van de ouders de oorzaak van het huidige malheur is, terwijl beide ouders een even groot aandeel hebben. Het aandeel van de ene (vaak dominante of autoritaire) ouders is echter voor betrokkene als kind meer zichtbaar geweest. Het gedrag van de andere ouder blijkt in de jeugd even beschadigend te zijn geweest, maar was voor het kind niet zichtbaar. 

– hierop aansluitend houdt men over zeker een van de ouders een illusie in stand. Zolang deze illusie niet wordt doorgeprikt, blijft men zich tot voor haar/hem ongeschikte partners aangetrokken voelen.

– men denkt vaak onterecht dat men geen interesses en hobby’s heeft, waar men er gedurende de Eendaagse Coaching wel een stuk of drie-vier opnoemt die men leuk vindt, maar niet doet. Men kent de eigen belemmeringen en blokkades niet waarom men niet de dingen doet die men het liefst zou willen doen. De blokkades en belemmeringen werken zo ver door dat men inmiddels vergeten lijkt te zijn wat men echt leuk vindt. 

– een te positief beeld hebben over eigen deugden. Een voorbeeld is waar iemand zegt bereidwillig naar andere te zijn, terwijl men tegelijkertijd voorwaardelijk gedrag vertoont, wat die bereidwilligheid minder onbaatzuchtig maakt dan men zelf dacht. Onbewust doet men het dan omdat het betrokkene zelf wat biedt. De reactie van de ander blijkt dan logisch en transparant gedrag te zijn op het eigen voorwaardelijke gedrag. 

– men herkent haar/zijn eigen voorwaardelijke gedrag niet, dat wil zeggen dat men niet iets voor de ander doet maar onbewust voor het eigen bestwil.

– men weet niet wat men met haar/zijn leven, relatie of werk wil.

– over de eigen jeugd kan men te streng zijn voor zichzelf, bijvoorbeeld: “Ik was net zo fout”.

– men heeft niet door in hoeverre de kinderen in het gezin van herkomst onbewust tegen elkaar werden uitgespeeld. 

– men praat eufemistisch over het eigen gedrag, bijvoorbeeld “Buiten spelen” als men het over vreemdgaan of overspel heeft.

– men veroordeelt in de ander gedrag wat men zelf ook graag zou willen maar voor zich zelf heeft weggestopt (het Johari-window).

– men wil gelukkig wórden, wat in essentie niet kan, omdat je alleen gelukkig kunt zijn, nu, op dit moment. Als je het op dit moment niet bent, zul je het ook nooit wórden. 

– men ontkent degene te zijn die men nu is: “Dat ben ik niet”. Ik stel vervolgens de vraag: wie wil je zijn? hoe wil je zijn? wat wil je zijn? waarna we vervolgens de belemmeringen inzichtelijk maken waarom dat tot nu toe nooit gerealiseerd werd of kon worden. 

– men heeft een aantal praktische vaardigheden niet kunnen ontwikkelen. Dat zijn er velerlei: van een emotioneel gezonde gespreksvoering, tot hulp vragen, van het leggen van contacten en het ontwikkelen en behouden van vriendschappen, tot het spreken in het openbaar. 

– men kent niet het onderscheid tussen autonomie en privacy.

– men weet in een aantal gevallen niet de eigen grenzen aan te geven.

– men heeft niet door als men naar anderen toe onbegrensd is, waardoor men ongewenste reacties van de ander uitlokt. 

– men weet niet in welke gevallen het beter is je verlies te nemen en voor welke zaken je er goed aan doet om er voor te gaan of er voor te vechten. 

– humor in de jeugd bleek vrijwel altijd cynische humor te betreffen en ten koste van iemand anders te gaan. Uitingen van trots in de jeugd bleken vrijwel altijd voorwaardelijke trots te zijn en werd alleen geuit als er andere mensen bij waren, waardoor het op de ouders afstraalde. Spelletjes die met de kinderen werden gespeeld betroffen vaak enkel en alleen de spelen die de ouders wilden spelen, waarbij het kind mocht meespelen met de ouders. 

– het avondeten bleek niet echt een gezellige bedoening.

– er werd vaak niet de ruimte gevoeld om de ouders vragen te stellen. 

– er werd vaak een onopvallende rol aangenomen, om maar zo weinig mogelijk afwijzing te krijgen of om de ouders niet nog meer ‘last’ te bezorgen. 

– men beschikt over “enorme wilskracht” of over “doorzettingsvermogen” maar zet dit op de verkeerde momenten en in de verkeerde situaties in, waardoor het zich tegen betrokkene keert. 

– men schat eigen specifieke capaciteiten of vaardigheden te laag of te hoog in.

– men herkent niet de uitingsvormen van de eigen slachtofferrol.

– men herkent niet het eigen eventuele pleasegedrag.

– men herkent niet het eigen controlegedrag.

– men weet niet hoe het eigen perfectionisme is ontstaan.

– men uit irreële wensen, bijvoorbeeld: “Ik wil iedereen kunnen vertrouwen” waar het er om gaat te kunnen inzien wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen, en in welke situaties en omstandigheden. Het weten wanneer je wie kunt vertrouwen begint met het hebben van een reëel zelfbeeld en met het hebben van zelfvertrouwen

– men heeft geen zicht op de angsten en belangen van andere mensen. 

– men heeft niet door hoe men andere mensen op een voetstuk heeft gezet. 

– men heeft het belangenspel binnen een organisatie niet door.

– men kent niet altijd de eigen functietypering,  weet niet altijd wat het eigen takenpakket omvat ( en wat daar niet bijhoort), heeft niet een heldere opdracht, kent niet de afspraken die zijn gemaakt.

– men heeft niet door hoe het eigen te grote verantwoordelijkheidsgevoel doorspeelt in een te grote werklast.

– men heeft de eigen projecties niet door. 

– men overschat de mate van bewustzijn bij anderen (en denkt dat andere mensen dingen opzettelijk doen). 

– men heeft niet altijd de eigen zwart-wit-opmerkingen en alles-of-niets-opmerkingen door. 

– men gaat uit van iemands bedoelingen en intenties, in plaats van van iemands feitelijke gedrag als resultaat van die bedoelingen en intenties. 

– men weet niet waarom men niet tot keuzes of beslissingen kan komen.

– men heeft niet door wanneer men ongevraagd advies geeft.

– men heeft geen zicht op de omslagpunten die voorafgegaan zijn aan burn-out of depressie

– men heeft niet altijd door dat men een oneigenlijke reden (cirkelredenering, drogreden, etc.) aanvoert voor bepaald gedrag. 

– men heeft de eigen zelfverloochening niet door. 

– men heeft signalen (in de relatie, op het werk) gemist en andere signalen die men wel had gezien, niet serieus genomen. 

– men heeft het eigen overlevingsgedrag,  de ontwikkelde beschermingsmaatregelen en vermijdingsgedrag niet door.

– men heeft de belangenverstrengeling en rolverwarring van bevriende professionals niet door.

– men heeft een onjuist zelfbeeld.

– men verwart gevoeligheid en hoogsensitiviteit met elkaar.

– men heeft niet door hoe men zelf de reactie van de ander heeft veroorzaakt/uitgelokt/organiseert.

– men stelt niet de juiste vragen en stelt de vragen niet op de juiste manier of op het juiste moment.

– men handelt niet doelgericht.

– men handelt niet oplossingsgericht.

– men heeft niet door hoe men, datgene waar men zich over beklaagt of over klaagde, zelf in stand houdt.

 – men heeft een onjuist beeld over de functie , het doel en de werkzaamheid van ‘vergeving’. 

Dit niet-volledige overzicht heb ik ontleend aan de laatste zes Eendaagse Coachingen. 

Kortom: het is logisch dat je vanuit je patronen van vroeger geen inzicht hebt in de gevolgen die die patronen van vroeger op je gedrag hebben. Dat zijn blinde vlekken. En daar kan ik je vanaf helpen. 

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178