Loslaten houdt in dat je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt

Voor het ontwikkelen van emotioneel gezond gedrag is het nodig dat je emotioneel pijnlijk en onrust veroorzakend gedrag afleert en er nieuw en gezond gedrag voor in de plaats aanleert.

Dat mensen last hebben van emotionele pijn of onrust in relaties, of dat ze last hebben van bijvoorbeeld pleasegedrag, perfectionisme, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, controlegedrag, schuldgevoel, schaamtegevoel, geen voldoening gevende contacten met gezins- of familieleden, spanning of stress op het werk, overspannenheid of burn-out, piekeren en malen, angst voor afwijzing, depressieve gevoelens, verslavingsgedrag, vermoeidheid/futloosheid/moedeloosheid, angst of paniek, het geen of moeilijk contacten kunnen leggen, het geen vriendschappen kunnen aangaan of onderhouden, eenzaamheid of een gevoel van leegte, het geen keuzes kunnen /durven maken, en dergelijke, heeft zijn oorzaak in patronen van vroeger.

Patronen van vroeger betreffen (naast het meer ‘zichtbare’ lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik): de onzichtbare patronen van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en/of geestelijke mishandeling, getuige hiervan zijn en pedagogische verwaarlozing en mishandeling.

Affectieve verwaarlozing houdt in dat je geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost en aanmoediging hebt gehad en dat je niet het gevoel had dat je er mocht zijn en dat je serieus genomen werd en dat je je gehoord voelde. Een kind heeft behoefte aan en recht op deze affectieve aspecten. Niet alle ouders zijn echter in staat dit aan hun kinderen te geven.

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, en dergelijke) niet van de ouder naar het kind gaat (zoals het hoort), maar in de omgekeerde richting van het kind naar de ouder gaat. Dat gebeurt als het kind op de een of andere manier met de ouder te doen heeft. Alle huwelijken van ouders van mensen met (psychische) problemen zoals o.a. hierboven is aangegeven zijn ongelijkwaardig, dat wil zeggen dat er een dominante(re) ouder en een ondergeschikte(re) ouders is. Het is meestal de ondergeschikte ouder waar het kind mee te doen heeft. Een kind dat te doen heeft met een van de eigen ouders, gaat zichzelf ontzien en wegcijferen. Als een kind ziet dat een van de ouders het niet aan kan, is dat bedreigend voor het kind. Het kind kan dan niet anders dan de ouder helpen. Door het zichzelf te ontzien en weg te cijferen én door de zich dan ontwikkelende helperrol kan het kind geen kind zijn. Later zal dit kind, omdat het hem of haar bekend voorkomt, ook de partner willen redden en helpen en verzorgen en zonder dat het dat door heeft zal het zich daarom  aangetrokken voelen tot iemand die op de een of andere manier aandoenlijk, vertederend of hulpbehoevend overkomt. Vandaar dat dit kind later zelf ook weer een ongelijkwaardige relatie aangaat waarin een van beiden een dominante(re) rol aanneemt en de ander een ondergeschikte(re) rol aanneemt. De geschiedenis herhaalt zich en dat gaat van de ene generatie over op de andere generatie. Ook de oma en de opa van zowel vaderskant als van moederskant van dit kind hadden (zeer) waarschijnlijk een ongelijkwaardige en onevenwichtige relatie.

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het niet goed (genoeg) zijn, het niet deugen. Geestelijke mishandeling vindt zowel non-verbaal als verbaal plaats.

Pedagogische verwaarlozing houdt in dat de ouders geen interesse tonen voor schoolprestaties of voor interesses of bezigheden van het kind. Pedagogische mishandeling houdt in het kind niet de eigen opleidings en/of beroepskeuze heeft kunnen doen.

Het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld is voor een kind net zo beschadigend als het zelf onderdaan van dit geweld. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat bij een kind dezelfde hersengebieden oplichten als het getuige is van fysiek of verbaal geweld als wanneer het dit fysieke of verbale geweld zelf ondergaat. Wat een volwassene wel kan: onderscheid maken tussen de ander en zichzelf voor wat betreft het geweld, kan een kind kennelijk nog niet (voldoende).

Omdat emotioneel misbruik een gevolg is van affectieve verwaarlozing vinden deze vormen altijd samen plaats: iemand die affectief verwaarloosd is, is ook emotioneel misbruikt en andersom.

In 98% van de gevallen vindt, als er sprake is van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik, ook geestelijke mishandeling plaats. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 40% van de huidige volwassenen op de een of andere vorm te maken heeft gehad met deze vormen van kindermishandeling en dat van die 40% de helft (dus 20%) daar weet van heeft en dat de andere helft (dus ook 20%) daar geen weet van heeft.

In alle gevallen dat er sprake is van lichamelijke mishandeling of van seksueel misbruik, is er ook sprake van affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling.

Ik krijg regelmatig de vraag hoe emotioneel gezond en emotioneel volwassen gedrag eruit ziet. Naar mijn mening is van emotioneel gezond en volwassen gedrag sprake als iemand:

Verantwoordelijkheid neemt voor diens eigen gedrag in plaats van de oorzaak bij iemand anders te leggen;

Naar het eigen aandeel kijkt in een situatie of gebeurtenis;

Illusies over de eigen ouders en over de eigen opvoeding en daardoor over de eigen partner(s) heeft doorgeprikt;

Intuïtief in plaats van impulsief gedrag vertoont;

Weet hoe om te gaan met emoties als eenzaamheid/leegte, verdriet, boosheid en angst, waardoor deze verminderen en verdwijnen;

Daardoor voornamelijk of vrijwel alleen nog maar positieve emoties heeft;

Diens eigen grenzen kan aangeven;

Weet hoe met afwijzing om moet worden gegaan;

Anderen alleen helpt omdat men het zelf leuk vindt of omdat men het de ander gunt;

Gedrag vertoont dat qua inhoud en qua vorm congruent (in overeenstemming met elkaar) is;

Betrouwbaar gedrag vertoont;

Zich alsnog ontwikkelt en ontplooit;

Communiceert in de vorm van wensen in plaats van verwijten;

Communiceert in de vorm van open vragen in plaats van suggestieve en gesloten vragen;

Communiceert in tentatieve/veronderstellende manier;

Communiceert met gevoelsreflectie, dat wil zeggen emoties bij de ander herkent en benoemt, waardoor de ander zich gehoord en serieus genomen voelt;

Het verschil kent tussen een mening, een aanname/interpretatie en een feit én de keuze ervaart om een aanname/interpretatie te verifiëren;

Geduld kan tonen;

Inlevend vermogen heeft en aan kan voelen hoe iemand anders zich in een bepaalde situatie of op een bepaald moment zou kunnen voelen;

Doelgericht, functioneel en constructief handelt, door diens wensen na te streven met de mindset: Wat is er voor nodig om….?;

Begrip op kan brengen voor personen en situaties;

Weet wie hij/zij wil zijn, wat hij/zij wil zijn, hoe hij/zij wil zijn;

Oplossingsgericht denkt en bezig is en een mindset ontwikkelt: Hoe kan ik …..? Wat moet ik doen om….?

Het verschil weet tussen het Wat en het Hoe;

Weet wat diens interesses en passie is en deze naleeft, door de mindset: Wat wil ik? Wat vind ik prettig/fijn/leuk?;

In het Hier en Nu leeft, zonder emotionele pijn uit het verleden en zonder angst voor de toekomst.

Dit is een niet-limitatieve opsomming.

Dit gedrag wordt bereikt als iemand zich alsnog emotioneel opvoedt. Het jezelf alsnog emotioneel opvoeden is nodig om structureel van bovengenoemde problemen af te komen. Als het je, ondanks hulpverlening, tot nu toe niet gelukt is om tot de kern te komen en om je patronen te doorbreken, heb je nog geen volledig inzicht gekregen in je patronen van vroeger.

Voor het doorbreken van je patronen van vroeger is het nodig dat je inzicht hebt in de specifieke uitingsvormen van die patronen van vroeger en in de manier hoe jij die nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf in stand houdt. Op grond daarvan kan ik je concrete handvatten geven hoe jij jouw ongezonde en pijn en onrust veroorzakende gedrag kunt afleren en hoe je er emotioneel gezond gedrag voor in de plaats kunt aanleren. Het zijn handvatten waarmee jij feitelijk de opgedane inzichten kunt integreren in jouw gedrag. Dat is namelijk nodig voor gedragsverandering. In een uitgebreide maatwerk rapportage staan alle opgedane inzichten, de concrete handvatten en hoe jij die feitelijk, in jouw specifieke situatie, in jouw gedrag kunt integreren. De nazorg is levenslang en je kunt me altijd vragen blijven stellen, ook over nieuwe situaties.

Kortom: om niet een leven te lijden maar te leiden en om te leven in plaats van te overleven, is het nodig inzicht te hebben in de specifieke uitingsvormen van jouw patronen van vroeger, in hoe je die nu nog zelf in stand houdt en in hoe je die zelf feitelijk kunt veranderen.

Ik heb een Videojaarprogramma ontwikkeld met de TOP 15 aspecten waar mensen, die willen loslaten, last van hebben: Piekeren, Angst en paniek, Depressieve gevoelens/dips/down/neerslachtigheid/gedeprimeerdheid, Eenzaamheid/leegte/gemis, Slecht slapen, Stress/spanning, Burn-out/overspannenheid/overwerkt, Vermoeidheid/ futloosheid/energiegebrek, Gebrek aan zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld/minderwaardigheidsgevoel, Besluiteloosheid/niet kunnen kiezen/twijfel/spijt/dilemma/geen actie ondernemen, Geen grenzen aan kunnen geven/geen Nee kunnen zeggen/pleasegedrag, Schaamte en schuldgevoel, Boosheid/agressie/frustratie/ergernissen, Emotionele pijn, Niet kunnen genieten/niet de zin van het leven weten/niet gelukkig zijn/niet weten wie je bent.

Over elk van de symptomen leer je wat het is, hoe het ontstaat en hoe jij het kwijt kunt raken.

‘Je video heeft me meer gedaan dan de psychiater, psychotherapeut en psycholoog in het verleden.’
‘Je geeft concrete en praktische tips om er vanaf te komen’

De eerste video, over Piekeren, kun je hier gratis en vrijblijvend bekijken, om te kijken of het Videojaarprogramma iets voor je is. Meer informatie over het Videojaarprogramma of het Videojaarprogramma direct bestellen kan hier.

Mijn boek Stop liefdesverdriet gaat over jouw eigen aandeel in jouw relatie en wat je daarin zelf ten goede kunt veranderen (290 pagina’s, 24,95 euro). Ook kun je lezen hoe we tot onze partnerkeuze komen en wat de invloed daarvan is op je leven. Je kunt een Gratis Probeerversie (38 pagina’s) downloaden, met de Cover, Inleiding, Inhoudsopgave, Tekst en de Achterzijde kaft.

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol!’

Hier vind je de Gratis Probeerversie en hier kun je het boek ook  aanschaffen.
Makkelijk bestellen (geen verzendkosten) kan hier. 

Ik help mensen die piekeren en malen, om weer rust in hun hoofd te krijgen. Ik bied hiervoor 3 diensten aan.

Een 3 uurs Coaching, waarin ik je concrete handvatten geef om een specifiek en afgekaderd probleem in je relatie of je werk (ik ben universitair geschoold Arbeidspsycholoog) of met familieleden op te lossen. Ik vraag hiervoor 495 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten, een eenmalig gesprek van 6 uur. In dat gesprek krijg je inzicht in welke patronen van vroeger (zie hieronder) bij jou een rol hebben gespeeld, in de specifieke uitingsvormen daarvan en hoe jij de opgedane inzichten feitelijk in je gedrag kunt integreren, waardoor je emotioneel gezond gedrag ontwikkelt. Je maakt zelf aantekeningen, waarbij ik je begeleid. Ik vraag hiervoor 995 euro.

Een Eendaagse Coaching Loslaten met uitgebreide maatwerkrapportage en levenslange nazorg. Zoals hierboven. Je krijgt daarbij een uitgebreide maatwerkrapportage met al mijn bevindingen, met antwoorden op al jouw vragen en de concrete handvatten hoe jij kunt herstellen. Er is levenslange nazorg: je kunt me altijd vragen stellen, ook over nieuwe situaties. Ik vraag hiervoor 3750 euro. Kijk hiervoor, en ook voor de ervaringen van klanten, op mijn website http://www.loslaten.nu/  

Patronen van vroeger. De oorzaak van waar je last van hebt als je, op grond van de zoekwoorden die je hebt ingetypt, op mijn website terecht komt, ligt in wat ik 'patronen van vroeger' noem. Kijk voor jezelf wat je hiervan herkent:

Affectieve verwaarlozing houdt in dat iemand geen aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, aanmoediging heeft gekregen, ook niet op de momenten dat je het als kind nodig had. 

Emotioneel misbruik is als die emotionele voeding (zoals aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, e.d.) van het kind naar de ouder gaat (in plaats van zoals het hoort: van de ouder naar het kind). Dat gebeurt als de ouder (meestal de ondergeschikte/subassertieve ouder) in een voor het kind niet herkenbare slachtofferrol zit, waardoor het kind te doen krijgt met die ouder. Het kind gaat zichzelf ontzien en wegcijferen om maar niet nog meer last te zijn voor die ouder. Dit emotioneel misbruik is de voedingsbron voor de latere emotionele pijn en onrust in relaties en voor het ontwikkelen van een redderrol/ouderrol/hulpverlenerrol naar je partner. Affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik gaan altijd samen, omdat affectieve verwaarlozing in de jeugd van de ouder leidt tot emotioneel misbruik van de kinderen. De ouders 'halen' onbewust bij hun kinderen wat ze op emotioneel gebied niet van hun eigen ouders hebben gekregen. 

Geestelijke mishandeling betreft alle vormen van het naar beneden gehaald worden, het afgewezen worden, het niet goed (genoeg) doen, zowel verbaal als non-verbaal. 

Lichamelijke mishandeling is als er van fysiek geweld sprake is. In geval van lichamelijk geweld is er ook altijd sprake van geestelijke mishandeling en van affectieve verwaarlozing en emotioneel misbruik.

Voor een kind is het getuige zijn van fysiek of verbaal geweld net zo bedreigend als het zelf ondergaan van dit geweld.

In geval van seksueel misbruik is altijd tevens sprake van geestelijke mishandeling (bijvoorbeeld in de vorm van emotionele chantage), emotioneel misbruik, affectieve verwaarlozing en (dreiging met) lichamelijke mishandeling.

Van pedagogische mishandeling is sprake als een kind niet de door hem of haar gewenste opleiding heeft mogen volgen of niet het door hem of haar gewenste beroep heeft mogen kiezen. Per persoon verschillen de specifieke uitingsvormen van deze patronen van vroeger en de manier waarop die nu nog in stand worden gehouden.

Als je serieus overweegt een Coaching in Loslaten te doen en als je je afvraagt in hoeverre een Coaching Loslaten iets voor jou zou kunnen zijn, kun je vrijblijvend jouw situatie (aan een half A-viertje heb ik voldoende) mét de vragen waar je antwoord op zou willen, aan mij mailen op info@loslaten.nu. Jouw mail wordt door mij persoonlijk en vertrouwelijk beantwoord. Je ontvangt mijn bevindingen over de door jou beschreven situatie en antwoord op de door jou gestelde vragen.

Je kunt dit artikel printen door op het printertje onderaan dit artikel te klikken.

Eerder gepubliceerde artikelen over loslaten vind je in het blogarchief op mijn blog, in de linker kantlijn.

copyright Ammy van Bedaf, Loslaten.Nu 2016. Alle rechten voorbehouden.

Wil je dit artikel over loslaten gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de hierna gegeven " informatieregels " overneemt, met een werkende link naar mijn website Loslaten.Nu: " Door Ammy van Bedaf. Ga naar http://www.loslaten.nu/ voor het aanvragen van het gratis mini-eBook over loslaten: '8 Inzichten en 13 Manieren om te stoppen met piekeren en malen en om weer rust in je hoofd te krijgen'. "

Hartelijke groeten,

Ammy van Bedaf MSc

Universitair geschoolde psycholoog

Cognitieve gedragstherapie

info@loslaten.nu          06-53 65 13 59          www.loslaten.nu

Lidmaatschapsnummer Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 213178