Hoe realiseer je emotionele verbinding, wederkerigheid en affectie?

Ammy van BedafPijn in of na relatie

Emotionele verbinding

Regelmatig krijg ik de vraag van klanten hoe je emotionele verbinding en emotionele wederkerigheid ontwikkelt. Ook willen ze weten wat affectie en affiniteit inhouden. De aanleiding is meestal dat ze deze aspecten missen bij hun partner. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze het zelf evenmin hebben ontwikkeld. Dat merken ze niet, omdat hun partner er geen of minder behoefte aan heeft, waardoor het minder opvalt dat mijn klanten deze aspecten zelf eveneens ontberen. 

emotionele binding

Partnerkeuze

Hoe komt het dat mijn klanten de emotionele verbinding en de emotionele wederkerigheid missen bij hun partner, terwijl ze het zelf ook ontberen? Dit vloeit voort uit hun partnerkeuze
Onbewust voelen we ons namelijk aangetrokken tot partners die emotioneel ongeveer even (on)gezond zijn als wijzelf. Je kunt dus aan je partner zien hoe emotioneel (on)gezond je bent. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Minder behoefte aan emotionele verbinding

Wanneer de partner minder behoefte heeft aan emotionele verbinding, lijkt de afwezigheid van emotionele verbinding door de partner te komen. Maar wat we niet beseffen is dat wanneer we van iemand onvoorwaardelijke aandacht en affectie en affiniteit zouden krijgen, dat voor ons benauwend en verstikkend zou aanvoelen. 

‘Veilige’ partnerkeuze

Onbewust doen we dus een voor ons ‘veilige’ partnerkeuze, waarin we ons herkennen in onze eigen patronen van vroeger, omdat ons dat vertrouwd voorkomt. Het krijgen van aandacht is voor ons al voldoende om een relatie aan te gaan. Ook gaan we vaak (te) snel een relatie aan, waardoor we denken dat de ander pas later diens ware gezicht laat zien. De ware oorzaak is echter dat we zelf te snel een relatie aangaan, nog voordat we de ander kennen. Dan is de kans groot dat er later een paar apen uit de mouw komen of dat de relatie tegenvalt.

Emotioneel behoeftig

Wat hebben niet door dat we door onze eigen emotionele behoeftigheid zo snel een relatie aangingen. Onbewust zoeken we namelijk compensatie voor onze vroeger onvervulde emotionele behoefte aan aandacht, waardering, erkenning, begrip en je serieus genomen voelen. We hebben niet door dat we dit doen bij iemand die het ons niet kan geven. Dit lijkt door de ander te komen, maar zelf zijn we emotioneel ongeveer even onbereikbaar als de ander. Doordat onze partner emotioneel meer onbereikbaar is dan wijzelf zijn, lijkt het alleen aan de ander te liggen. 

Emotioneel onbereikbaar

Dat we zelf ook emotioneel onbereikbaar zijn, vloeit voort uit onze jeugd. In die jeugd hebben we onvoldoende of vrijwel geen oprechte en onvoorwaardelijke aandacht gehad. We zijn te weinig of niet op een emotioneel gezonde manier getroost. We hebben weinig of geen aanmoedigingen en onvoorwaardelijke complimenten gekregen. Terwijl een kind net zo veel behoefte heeft aan deze emotionele voeding als aan feitelijk voedsel. Emotionele voeding is nodig om later een emotionele binding te kunnen aangaan met een partner

Wat houdt emotionele verbinding in?  

Om deze vraag te beantwoorden, is het nodig om aan te geven wat houden-van is. Bij veel mensen bestaat een onjuist beeld van wat houden-van inhoudt. Ze zien hun compensatiebehoefte en de seks aan voor houden-van, maar emotioneel gezond houden-van is iets anders. Seks wordt vaak gezien als bevestiging van de relatie, zeker in het begin van de relatie. Ook kan seks worden ingezet als een instrument. Dan wordt onenigheid niet besproken of uitgesproken en wordt seks geweigerd. Onderdeel van emotionele verbinding is een emotioneel gezonde manier van houden-van.

Wat is houden-van? 

Er zijn mensen die een spanningsvolle en heftige verliefdheid (eros) verwarren met houden-van (agape). Waar eros compensatie is voor in de jeugd onbevredigde emotionele behoeften, is agape het rustige houden-van waar ze diep in hun hart naar verlangen. Ze denken dat ze via eros agape krijgen, maar dat is een illusie. Met eros krijg je een tijdelijke heftige verliefdheid die na een poos afneemt en verdwijnt. Er kan sprake zijn van aantrekken en afstoten. Het kan zijn dat partners niet met en ook niet zonder elkaar kunnen. 

Agape

Het rustige houden-van kent geen euforische momenten en ook geen diepe dalen. In de jeugd is geen sprake geweest van onvervulde emotionele behoeften. Daar wordt in een relatie dan ook geen compensatie voor gezocht. Vertrouwen, begrip en respect worden gegéven, in plaats van dat deze aspecten van de ander worden verlangd. Houden-van is het recept voor een emotioneel gezonde relatie. Wat is er nodig voor wederkerigheid en houden-van?

Tijd om de ander te leren kennen

Allereerst is nodig dat je de tijd neemt om elkaar eerst te leren kennen, voordat je een relatie aangaat. Voor het de ander en diens omgeving (familie, vrienden, werkomgeving) leren kennen, staat toch wel een tot anderhalf jaar. Mensen die onbewust op zoek zijn naar eros, gaan binnen een paar dagen, weken of maanden een relatie aan. Door hun enorme verliefdheid denken ze dat het de juiste partner is, terwijl enorme verliefdheid feitelijk een verslaving is. De verliefdheid verdwijnt, terwijl de emotionele afhankelijkheid blijft en in de loop van de tijd kan toenemen. 

De ander blijkt problemen te hebben

Mensen die te snel een relatie aangaan, zeggen dat later bleek dat de ander problemen had. Psychische problemen, financiële problemen, emotioneel onbereikbaar was, problemen had met diens kinderen, nog niet los was van haar/zijn ex-partner, een verslaving had, vreemd was gegaan of weer vreemd ging, en dergelijke. Ze denken oprecht dat dit door de ander komt. Wat ze over het hoofd zien, is dat ze zelf te snel een relatie aangingen: nog voor ze de ander hierin hadden leren kennen. Zelf waren ze, vanwege hun grote emotionele behoeftigheid, niet in staat om de tijd te nemen om de ander te leren kennen, waarna de problemen van de ander na een (half) jaar zichtbaar werden. 

Signalen zien en er wat mee doen

Als voor een klant de relatie onverwacht is uitgegaan, is er altijd sprake van gemiste signalen. Er zijn twee soorten gemiste signalen. Allereerst zijn er signalen geweest die de klant wel gezien heeft maar waar ze/hij niets mee heeft gedaan, uit angst voor ruzie of uit angst dat de ander de relatie zou verbreken. Ten tweede zijn er signalen geweest die voor de klant blinde vlekken zijn: signalen die de klant niet kón herkennen, vanuit diens eigen jeugd. Voorbeelden zijn de eigen emotionele behoeftigheid, de eigen partnerkeuze, het te snel een relatie aangaan, onjuiste aannames en onjuiste interpretaties doen, de eigen slachtofferrol, de eigen redderrol, en dergelijke. 

Gelijkwaardige partner

Mensen die op zoek zijn naar eros, zijn uit op gevoelens van verliefdheid. Zodra ze die voelen, gaan ze een relatie aan. Mensen die agape nastreven, zoeken geen compensatie voor hun vroeger onvervulde emotionele behoeften, waardoor ze alle tijd hebben en ook nemen om een geschikte en emotioneel gezonde en evenwichtige partner te zoeken, met wie ze een gelijkwaardige relatie kunnen aangaan. 

Opeenvolgende fases

Een gezonde kennismaking kent opeenvolgende fases. Mensen die eros nastreven zijn op zoek naar verliefdheid en mensen die agape nastreven zijn in eerste instantie op zoek naar fijne vriendschappen. Vanuit deze vriendschappen kan er een relatie ontstaan. Van vriendschap tot het ontstaan van een relatie maken zijn de volgende stappen door. Er kan eerst een goede/warme vriendschap ontstaan. Van hieruit kunnen gevoelens voor de ander ontstaan. Vervolgens wordt afgetast in hoeverre deze gevoelens wederzijds zijn. 

Praten

Als er wederzijds gevoelens zijn, worden voor een relatie belangrijke onderwerpen besproken als: wel of geen kinderen of wanneer kinderen, woonruimte kopen of huren, waar wonen, opvoeding van de kinderen, taakverdeling in en om het huis, vrijetijdsbestedingen, vakantiebestemmingen, wensen t.a.v. het werk, e.d. Deze periode zou je de ‘verkeringsperiode’ kunnen noemen. 

Knipperlichtrelatie

Door mensen die eros nastreven wordt dit afstemmen over belangrijke onderwerpen, overmand als ze zijn door verliefdheid (lees: compensatiebehoefte), overgeslagen. Zodra er sprake is van een relatie, kunnen mensen die eros nastreven vaak niet meer terug, waardoor ze vastzitten in een voor hun onbevredigende relatie. Wat dan voorkomt is dat de relatie uit, en weer aan gaat. Dit is een knipperlicht- of reboundrelatie

Bevredigende relatie

Mensen die vanuit agape leven, leren de ander gedurende de opeenvolgende fasen daarentegen steeds beter kennen. Als het matcht, kunnen ze besluiten met elkaar door te willen. Als de ‘verkeringsfase’ niet naar wens verloopt, kunnen ze de relatie nog terugdraaien naar een goede warme vriendschap. Mensen die eros nastreven kunnen dit niet, omdat het voor een van hen alles of niets is. Tijdens de knipperlichtrelatie komen zij er achter dat het voor de een niet voldoende is en dat de ander juist niet méér contact wil. Omdat een van beiden hier aan onderdoor gaat, zal die uiteindelijk de relatie verbreken of anders de kans lopen om depressief of burn-out te worden. 

Gemeenschappelijke interesses

Een basis voor relaties die ontstaan vanuit agape is dat partners minstens één gemeenschappelijke interesse hebben. Door het samen beleven van hun gemeenschappelijke interesse ontstaat er emotionele verbinding. Mensen die eros nastreven houden zich hier, gedreven als ze zijn door de passievolle beginperiode van hun relatie, niet mee bezig. Hierdoor komen ze er later achter dat ze weinig met elkaar gemeen hebben. Het langs elkaar leven of het als broer en zus leven en het uit elkaar groeien begint. 

Ook eigen tijd

Mensen die een relatie zijn aangegaan vanuit eros, hebben niet alleen een grote behóefte aan aandacht van en tijd met de ander. Zij verlángen dit ook nog eens van de ander, wat tot teleurstellingen leidt. Mensen die daarentegen agape nastreven, brengen zowel tijd met de partner door, als maken afspraken met ieders eigen vriend(inn)enkring, zonder dat dit tot onenigheid of jaloezie leidt. Hierdoor hebben ze de ander ook dingen te vertellen, over wat ze hebben meegemaakt of hoe ze iets hebben beleefd. Ook dit leidt tot emotionele verbinding. 

Praten over de dingen des levens

Mensen die agape nastreven hebben een emotioneel gezonde gespreksvoering ontwikkeld en zijn in staat om op een rustige manier over aspecten te praten waar ze tegen aan lopen. Dat kan over de kinderen zijn, over het werk, over familieleden en over contacten met instanties, en dergelijke. Geen van beiden zit in de redderrol of in de ouderrol naar de ander. De ene partner kan de ander emotioneel steunen. Dit in tegenstelling tot mensen die leven vanuit eros, waar het er soms heftig aan toe kan gaan, omdat zij leven vanuit hun vroeger onverwerkte emoties. 

Gemeenschappelijke en eigen vrienden

Mensen die vanuit agape leven hebben zowel gemeenschappelijke vrienden als ieder hun eigen vriendenkring. Bij mensen die vanuit eros leven kunnen de vriendschappen beperkt zijn tot gemeenschappelijke vrienden van een van de partners. Of een of beide partners hebben weinig of geen vriend(inn)en. Daarnaast kan het zijn dat de vriendschappen die men heeft, worden verwaarloosd, omdat alle aandacht naar de relatie gaat. 

Belangstelling en interesse tonen ipv verlangen

Mensen die vanuit agape leven, zijn emotioneel niet behoeftig. Hierdoor zijn ze in staat om oprechte belangstelling te tonen voor wat de ander bezighoudt en om oprechte interesse te tonen in de ander. Hierdoor ontstaat emotionele verbinding. Dit in tegenstelling tot mensen die vanuit eros leven. Omdat zij emotioneel behoeftig zijn, verlángen ze belangstelling en interesse van de ander. De ander kan of wil hier niet aan voldoen, waarna er teleurstelling gevoeld kan worden of verwijten kunnen volgen over het gebrek aan wederkerigheid. 

Overleggen

Mensen die vanuit agape leven, zijn niet impulsief en nemen dan ook geen impulsieve besluiten. Belangrijke besluiten bespreken ze met hun partner. Ook is helder over welke onderwerpen en aspecten gezamenlijk overleg gewenst is. Ook hierover vindt overleg plaats. Mensen die vanuit eros leven, denken dat ze over iets overleggen, maar kunnen dit doen op het moment dat ze zelf al een besluit ergens over hebben genomen (waarna overleg geen zin meer heeft). De onenigheid die hier logischerwijs uit voortvloeit, begrijpen ze vervolgens niet. 

Financieel onafhankelijk

Mensen die vanuit agape leven zijn, naast het aangaan van een eventuele gemeenschappelijke rekening, financieel onafhankelijk. Ieder van de partners heeft (ook) een eigen rekening. Met dit geld kunnen ze dingen doen waarvoor ze geen toestemming nodig hebben van de ander, bijvoorbeeld het met vriend(inn)en op vakantie gaan of het volgen van een coaching of training. Mensen die vanuit eros leven, hebben niet altijd inzicht in de financiële situatie van de ander. Ook kunnen ze financieel afhankelijk van de ander zijn. 

Emotionele wederkerigheid

Om emotionele binding en emotionele wederkerigheid in de relatie te brengen, is het dus nodig om niet emotioneel behoeftig te zijn. Kinderen die in hun jeugd aandacht, bevestiging, waardering, erkenning, aanmoedigingen, complimenten en troost krijgen en die zich serieus genomen en gehoord voelen, zijn emotioneel veilig gehecht. Hierdoor doorlopen ze een gezonde puberteit en komen ze emotioneel los van hun ouders. Dit is nodig om vervolgens een emotioneel gezonde en gelijkwaardige relatie te kunnen aangaan. 

Affectie en affiniteit

Wat betekent affectie of affiniteit?
Affectie is een vorm van genegenheid. Genegenheid kan begrip en compassie omvatten.
Affiniteit is het voelen van een vorm van verwantschap en gemeenschappelijkheid. Het er voor de ander willen zijn, onvoorwaardelijk, zonder er wat van de ander voor terug te verlangen. 
Ook affectie en affiniteit kun je niet van de ander verlangen, maar alleen aan de ander géven. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten en alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Emotioneel gezond

Om een emotioneel gezonde en gelijkwaardige relatie te kunnen aangaan, is het nodig om alsnog zelf invulling te geven aan je vroeger onvervulde emotionele behoeften. Hiervoor is het nodig dat je alsnog jezelf emotioneel opvoedt. Gelukkig is dit nog wel degelijk mogelijk. Zelf verkeer ik in de gelukkige omstandigheid te hebben ontdekt wat er voor nodig is om alsnog jezelf emotioneel op te voeden. Onderdeel hiervan maakt uit dat je alsnog je gevoel ontwikkelt. Hierdoor ga je alsnog jezelf veilig hechten, waardoor je een gezonde relatie kunt aangaan. Het is dan ook vanuit een gezonde hechting dat je in staat bent tot emotionele binding, emotionele wederkerigheid en affectie en affiniteit. 


Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

 

Deel dit artikel