Emotioneel loskomen van ouders is nodig

Ammy van BedafHechting

Ouders

Emotioneel loskomen van ouders is nodig om te herstellen van je angst en paniekklachten, burn-out, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen. Maar ook pleasegedrag, controlegedrag, bindingsangst en verlatingsangst, psychosomatische klachten, piekeren en malen, verslavingen en relatieproblemen en conflicten op het werk vloeien voort uit het emotioneel niet los zijn van je ouders. 

Oorzaken

Dat komt omdat de onderliggende oorzaken van bovengenoemde symptomen in een emotioneel ongezonde opvoeding zitten. Hierdoor waren jouw ouders niet in staat om met jouw als kind een emotioneel veilige hechting aan te gaan. Als gevolg hiervan kon jij je  tijdens je puberteit niet emotioneel veilig onthechten van je ouders. Dit is het emotionele gedeelte. Een emotioneel veilige hechting ontstaat door een kind de aandacht, waardering, erkenning en bevestiging te geven. Een kind heeft hier recht op en behoefte aan. 

emotioneel loskomen van ouders

Blinde vlekken

Daarnaast heb je, zonder dat je daar erg in hebt, blinde vlekken ontwikkeld en doe je onjuiste aannames en interpretaties. Op grond hiervan kijk je naar en beoordeel en behandel je andere mensen.

Aspecten die bij alle mensen die willen loslaten een rol spelen, kunnen zijn: 

De ander zien als oorzaak van jouw lijden

Onbewust zie je de ander als de oorzaak van jouw lijden. Je kijkt hierdoor niet naar je eigen aandeel. Alleen in je eigen aandeel zit jouw herstel. Iemand anders veranderen kan namelijk niet, we kunnen alleen ons zelf veranderen;

Ongelijkwaardige relatie

Jouw ouders hadden waarschijnlijk een ongelijkwaardige relatie, met een dominante en een ondergeschikte ouder. Jouw relatie wordt gekenmerkt door ongelijkwaardigheid, doordat de een een dominante rol en de ander een ondergeschikte rol inneemt. Dit patroon gaat van de ene generatie over op de volgende generatie. Ook jouw grootouders hadden een ongelijkwaardige relatie, met een dominante en een ondergeschikte partner; 

Aandacht

Je hebt niet de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, serieus genomen worden, gehoord worden, aanmoedigingen, complimenten e.d. gehad waar je als kind recht op en behoefte aan had;

Te doen gehad

Je hebt te doen gehad met minimaal een van je ouders. Hierdoor ging de emotionele voeding als aandacht en troost e.d. niet van die ouder(s) naar jou als kind, maar van jou als kind naar die ouder(s);

Niet goed (genoeg)

Je hebt regelmatig te horen gekregen dat je het niet goed of niet goed genoeg deed of dat je het niet kon. Of je werd naar beneden gehaald door (een van) je ouders;

Met angst leven

Je leeft met angsten waar je je wel of niet van bewust bent en voor die angst heb je compensatiegedrag ontwikkeld die jou nu in jouw volwassen leven belemmeren. Je angsten waren logisch tijdens je jeugd. Ze zijn dus logisch vanuit je jeugd en tegelijkertijd niet terecht zijn in het heden.

Jouw angst van vroeger

Voor jou voelen die angsten nu nog als in het heden, maar ze worden in het heden ‘slechts’ getriggerd. Gebeurtenissen in het heden triggeren jouw angst van vroeger. Je weet niet dat die angsten voortvloeien uit het emotioneel ongezonde gedrag in je jeugd. En dat je die angsten in de loop van de tijd kwijt raakt door het aanleren van nieuw en emotioneel gezond gedrag.

Van anderen krijgen

Je hebt een enorme behoefte aan aandacht, waardering en bevestiging en je probeert dat van anderen te krijgen, vooral van je partner. Je kunt je snel afgewezen voelen. 

Kindbeeld

Door deze aspecten heb je, logisch, nog een kindbeeld van je ouders. Je bent je hier in het geheel niet van bewust. In elke Eendaagse Coaching worden er tussen de 20 en 30 blinde vlekken inzichtelijk gemaakt over jezelf, de ouders, de (ex-)partner. Maar ook over de kinderen of de werksituatie, als dat gewenst is. Een blinde vlek is een gedraging waarvan je zelf niet door hebt dat je van daar uit handelde. Daardoor wordt ook duidelijk waarom je in je huidige situatie verzeild bent geraakt. 

Hulpverlening

In de reguliere hulpverlening wordt vrijwel altijd de aandacht gefocust op de ouder waarover de klant zelf al vertelt. Dat is de ouder, die voor jou als kind zichtbaar gedrag vertoonde. Daardoor bestaat niet een reëel beeld over de andere ouder. De andere ouder, waar het emotioneel misbruik zit, wordt (vrijwel) niet behandeld. Naar mijn mening is het emotioneel misbruik het meest beschadigende van iemands patronen van vroeger.

Dit emotioneel misbruik zorgt er namelijk voor dat een kind, en dus diezelfde latere volwassene, met die blinde vlekken en met die onjuiste aannames en interpretaties rondloopt. Zonder dat ze/hij zich daarvan bewust is. Er wordt gehandeld vanuit die onjuiste aannames en interpretaties. Om een reëel beeld te krijgen is emotioneel loskomen van ouders nodig. 

Ondergeschikte ouder

Om te herstellen is het nodig dat ook ‘de andere ouder’ wordt behandeld. Dat is de ouder met het voor een kind onzichtbare gedrag (wat emotioneel misbruik is).  Anders zal een cliënt ook in veertig jaar hulpverlening niet (volledig) kunnen herstellen. Daardoor zal een cliënt niet tot de kern komen en kan de vicieuze cirkel niet worden doorbroken.  

Emotioneel loskomen

Hoe ziet het emotioneel loskomen van ouders eruit? Door in plaats van het emotioneel ongezonde gedrag (dat tot je huidige situatie en problemen heeft geleid) emotioneel gezond gedrag aan te leren. Hoe dat er feitelijk uitziet, verschilt per persoon. Dat is namelijk afhankelijk van de specifieke uitingsvormen van de patronen van vroeger in je gezin van herkomst.

Vrede

Het emotioneel loskomen van ouders is iets anders dan het feitelijk loskomen en loslaten van je ouders. In geval van emotioneel loskomen en loslaten van je ouders heb je nog contact met je ouders. In geval van feitelijk loskomen en loslaten van je ouders heb je geen contact meer met je ouders.

Dat kan omdat je het contact liever wilt verbreken, of omdat je het passief verbreekt door bijvoorbeeld geen contact meer met ze te zoeken. Uit een emotioneel loslaatproces komt altijd waar jij zelf vrede mee hebt. Of het nou het emotioneel loslaten van je ouders betreft, of van je partner, of van je kinderen, of op/van je werk, e.d. Er komt altijd uit waar jij zelf vrede mee hebt. Dat is wat loslaten is: er komt uit waar jij vrede mee hebt.

Broers en zussen

Broers en zussen binnen een zelfde emotioneel ongezond gezin hebben allemaal met affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling te maken gehad. De lichamelijke mishandeling en het seksueel misbruik verschillen per kind.

Per kind verschillende ervaringen

Bovendien zijn er verschillen per kind in een gezin door o.a. de volgorde van geboorte en door de onderlinge leeftijdsverschillen. Dit is ook een reden dat kinderen binnen een gezin zich verschillende situaties verschillend herinneren en ook verschillend beleefd hebben. Het is daarom niet zo dat kinderen binnen een gezin jeugd eenzelfde jeugd hebben gehad. Kinderen uit eenzelfde gezin vertonen daardoor later als volwassene ook andere overlevingsmechanismen.

Tegen elkaar uitgespeeld

Daarnaast is het vaak in emotioneel ongezonde gezinnen zo dat kinderen, onbewust en onbedoeld, tegen elkaar worden uitgespeeld.  Dit hebben de kinderen zelf natuurlijk niet door. Of er kan een zondebok in het gezin zijn, die als oorzaak van ‘de ellende’ wordt gezien. Of er kan een ziekelijk kind zijn die alle aandacht krijgt. Ook kan een kind ‘favoriet’ zijn bij een van de ouders. Zo spelen veel aspecten een rol waardoor kinderen die binnen een zelfde gezin opgroeien, niet een zelfde jeugd hebben ervaren. 

Contacten tussen broers en zussen

Dergelijke processen spelen allemaal een rol in de opvoeding en daardoor ook in de kwaliteit van de latere contacten tussen broers en zussen als ze volwassen zijn. Onopgeloste dingen uit de jeugd kan een leven lang een rol spelen in de contacten in het volwassen leven. Daar zijn we ons meestal niet eens van bewust. 

Overlevingsmechanismen

Bovendien heeft elk kind verschillende overlevingsmechanismen ontwikkeld., Dat kan zijn het zich er tegen verzetten (actief verzet of passief verzet), of juist zich voegen, of zich verschuilen en wegcijferen. Of de ouderrol op zich nemen, pleasegedrag, controlegedrag, conflict vermijdend gedrag, baldadig gedrag, en dergelijke. Dat is op dat moment voor het kind nuttig en functioneel gedrag, om met de gezinsomstandigheden te kunnen omgaan.

Logisch

Als kind kan het niet anders dan dat gedrag vertonen en voor het kind is dat gedrag zo logisch als het inademen van de lucht om zich heen. Later vormen dergelijke rollen en dergelijk gedrag echter de belemmeringen in het volwassen leven.

Emotioneel gezond gedrag

Omdat de voedingsbron van dat gedrag zit in overlevingsgedrag ten opzichte van je ouders, is het nodig om daarvoor in de plaats emotioneel gezond gedrag te ontwikkelen. Hierdoor kun je eindelijk zelfstandig en emotioneel onafhankelijk van je ouders kunt leven. En dit emotioneel loskomen van je ouders is nodig om een evenwichtige en gelijkwaardige relatie aan te kunnen gaan met een partner. Anders herhaal je de ongelijkwaardigheid in je relatie. En je geeft die ongelijkwaardigheid ook weer door aan je eigen kinderen. 

Ouders

Hiervoor maakt het niet uit of je ouders nog leven of dat ze overleden zijn. Het is onjuist te denken dat je problemen zullen verminderen of zullen overgaan als je ouders overleden zijn, zoals regelmatig wordt gedacht. Ook als jouw ouders overleden zijn, is er namelijk nog niets veranderd aan de onderliggende oorzaak: je patronen van vroeger. 

Contact die jij wil

Het emotioneel loskomen van ouders maakt het mogelijk om een contact met je ouders te krijgen zoals jij dat wenst. Er komt daarom uit waar jij vrede mee hebt. En als ze overleden zijn, komt er een herinnering uit waar jij vrede mee hebt.

Kortom: het emotioneel loskomen van je ouders is nodig om zelf een gelijkwaardige en evenwichtige relatie te  kunnen aangaan. De ongelijkwaardigheid wordt namelijk onbewust van generatie op generatie overgegeven. 

Als je je vicieuze cirkel wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.