Emotioneel loskomen van je ouders is nodig

Leer anderen loslaten...

Ouders

Emotioneel loskomen van je ouders is nodig om te herstellen van je angst en paniekklachten, burn-out, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, pleasegedrag, controlegedrag, bindingsangst en verlatingsangst, psychosomatische klachten, piekeren en malen, verslavingen en om van relatieproblemen en van conflicten op het werk af te komen. 

Oorzaken

Dat komt omdat de onderliggende oorzaken van bovengenoemde symptomen in een emotioneel ongezonde opvoeding zitten, waarin jouw ouders geen emotioneel veilige hechting met jou als kind hebben kunnen aangaan, waardoor jij je tijdens je puberteit niet emotioneel veilig hebt kunnen onthechten van je ouders. Dit is het emotionele gedeelte.

Blinde vlekken

vraagtekens voor blinde vlekken

Daarnaast heb je, zonder dat je daar erg in hebt, blinde vlekken ontwikkeld en doe je onjuiste aannames en interpretaties. Op grond hiervan kijk je naar en beoordeel en behandel je andere mensen.

Aspecten die bij alle mensen die willen loslaten een rol spelen zijn: 

a. de oorzaak en schuld bij de ander (je partner, je collega, je kind e.d.) leggen.

b. je kijkt niet naar je eigen aandeel, terwijl alleen dáár je herstel zit

c. jouw ouders hadden een ongelijkwaardige relatie, met een dominante en een ondergeschikte ouder

d. jouw relatie wordt gekenmerkt door ongelijkwaardigheid, doordat de een een dominante rol en de ander een ondergeschikte rol inneemt. Dit patroon gaat van de ene generatie over op de volgende generatie. Ook jouw grootouders hadden een ongelijkwaardige relatie, met een dominante en een ondergeschikte partner. 

e. je hebt niet de aandacht, waardering, erkenning, bevestiging, troost, serieus genomen worden, gehoord worden, aanmoedigingen, complimenten e.d. gehad waar je als kind recht op en behoefte aan had

f. je hebt te doen gehad met minimaal een van je ouders

g. hierdoor ging de emotionele voeding als aandacht en troost e.d. niet van die ouder(s) naar jou als kind, maar van jou als kind naar die ouder(s)

h. je hebt regelmatig te horen gekregen dat je het niet goed of niet goed genoeg deed of dat je het niet kon. Je werd regelmatig naar beneden gehaald door (een van) je ouders

i. je leeft met angsten waar je je wel of niet van bewust bent en voor die angst heb je compensatiegedrag ontwikkeld die jou belemmeren

j. je hebt nog niet door dat die angsten logisch waren tijdens je jeugd en dus logisch zijn vanuit je jeugd en dat ze tegelijkertijd niet terecht zijn in het heden. Voor jou voelen ze als in het heden, maar ze worden in het heden ‘slechts’ getriggerd. Gebeurtenissen in het heden triggeren jouw angst van vroeger.

k. je weet niet dat je die angsten voortvloeien uit het emotioneel ongezonde gedrag in je jeugd en dat je die angsten in de loop van de tijd kunt kwijtraken door het aanleren van nieuw en emotioneel gezond gedrag

l. je hebt een enorme behoefte aan aandacht, waardering en bevestiging en je probeert dat van anderen te krijgen, vooral van je partner

m. je voelt je snel afgewezen. 

Kindbeeld

Door deze aspecten heb je, logisch, nog een kindbeeld van je ouders. Je bent je hier in het geheel niet van bewust. In elke Eendaagse Coaching worden er tussen de 20 en 30 blinde vlekken inzichtelijk gemaakt over de ouders, over zichzelf, over de (ex-)partner, over de kinderen, over de werksituatie, waarvan de klant niet doorhad dat ze/hij daar vanuit handelde. Daardoor wordt ook duidelijk waarom iemand in de situatie verzeild is geraakt waarvoor ze/hij hulp heeft gezocht. 

Hulpverlening

In de reguliere hulpverlening wordt vrijwel altijd de aandacht gefocust op de ouder waarover de klant zelf al vertelt. Dat is de ouder, die voor jou als kind zichtbaar gedrag vertoonde. 

De andere ouder, waar het emotioneel misbruik zit, wordt (vrijwel) niet behandeld, terwijl naar mijn mening het emotioneel misbruik het meest beschadigende is van alle patronen van vroeger. Dit emotioneel misbruik zorgt ervoor dat een kind, en dus de latere volwassene, met die blinde vlekken en met die onjuiste aannames en interpretaties rondloopt, zonder dat ze/hij zich daarvan bewust is, en van daaruit handelt.

Ondergeschikte ouder

Als niet ook ‘de andere ouder’, dus de ouder met het voor een kind onzichtbare gedrag (wat emotioneel misbruik is) wordt behandeld, zal een cliënt ook in veertig jaar hulpverlening niet (volledig) kunnen herstellen en niet begrijpen waarom het niet tot de kern komt en waarom het diens patronen van vroeger niet kan doorbreken. 

ouders

Emotioneel loskomen

Hoe ziet het emotioneel loskomen van de ouders eruit? Door in plaats van het emotioneel ongezonde gedrag (dat tot je huidige situatie en problemen heeft geleid) emotioneel gezond gedrag aan te leren. Hoe dat er feitelijk uitziet, verschilt per persoon. Dat is namelijk afhankelijk van de specifieke uitingsvormen van de patronen van vroeger in je gezin van herkomst.

Vrede

Het emotioneel loskomen en loslaten van je ouders is iets anders dan het feitelijk loskomen en loslaten van je ouders. In geval van emotioneel loskomen en loslaten van je ouders heb je nog contact met je ouders. In geval van feitelijk loskomen en loslaten van je ouders heb je geen contact meer met je ouders. Dat kan omdat je het liever wil verbreken, of omdat je het passief verbreekt door bijvoorbeeld geen contact meer met ze te zoeken. Uit een emotioneel loslaatproces komt altijd waar jij zelf vrede mee hebt. Of het nou het emotioneel loslaten van je ouders betreft, of van je partner, of van je kinderen, of op/van je werk, e.d.: er komt altijd uit waar jij zelf vrede mee hebt. Dat is wat loslaten is: er komt uit waar jij vrede mee hebt.

Broers en zussen

Broers en zussen binnen een zelfde emotioneel ongezond gezin hebben allemaal met affectieve verwaarlozing, emotioneel misbruik en geestelijke mishandeling te maken gehad, maar de lichamelijke mishandeling en het seksueel misbruik verschillen per kind.

broertje en zusje

Per kind verschillende ervaringen

Bovendien zijn er verschillen per kind in een gezin door de volgorde van geboorte en door de onderlinge leeftijdsverschillen, waardoor kinderen binnen een gezin zich verschillende situaties verschillend herinneren en ook verschillend beleefd hebben. Het is daarom niet zo dat kinderen binnen een gezin jeugd eenzelfde jeugd hebben gehad. Kinderen uit eenzelfde gezin vertonen daardoor later als volwassene ook andere overlevingsmechanismen.

Tegen elkaar uitgespeeld

Daarnaast is het vaak in emotioneel ongezonde gezinnen zo dat kinderen tegen elkaar worden uitgespeeld (zonder dat ze dat zelf doorhebben): er kan een zondebok in het gezin zijn, die als oorzaak van ‘de ellende’ wordt gezien. Of er kan een ziekelijk kind zijn die alle aandacht krijgt. Ook kan een kind ‘favoriet’ zijn bij een van de ouders, en dergelijke.

Contacten tussen broers en zussen

Dergelijke processen spelen allemaal een rol in de opvoeding en daardoor ook in de kwaliteit van de contacten tussen broers en zussen als ze volwassen zijn. 

Overlevingsmechanismen

Bovendien heeft elk kind verschillende overlevingsmechanismen ontwikkeld, zoals zich er tegen verzetten (actief verzet of passief verzet), of juist zich voegen, of zich verschuilen en wegcijferen, of de ouderrol op zich nemen, pleasegedrag, controlegedrag, conflict vermijdend gedrag, baldadig gedrag, en dergelijke. Dat is op dat moment nuttig gedrag, om met de gezinsomstandigheden te kunnen omgaan.

Logisch

Als kind kan het niet anders dan dat gedrag vertonen en voor het kind is dat gedrag zo logisch als het inademen van de lucht om zich heen. Later vormen dergelijke rollen en dergelijk gedrag de belemmeringen in diens volwassen leven.

Emotioneel gezond gedrag

Omdat de voedingsbron van dat gedrag zit in overlevingsgedrag ten opzichte van je ouders, is het nodig om daarvoor in de plaats emotioneel gezond gedrag te ontwikkelen, zodat je eindelijk zelfstandig en emotioneel onafhankelijk van je ouders kunt leven. En dit emotioneel loskomen van je ouders is nodig om een evenwichtige en gelijkwaardige relatie aan te gaan met een partner. Anders herhaal je de ongelijkwaardigheid in je relatie en geef je die ongelijkwaardigheid ook weer door aan je eigen kinderen. 

Ouders

Hiervoor maakt het niet uit of je ouders nog leven of dat ze overleden zijn. Het is onjuist te denken dat je problemen zullen verminderen of zullen overgaan als je ouders overleden zijn, zoals regelmatig wordt gedacht, omdat er nog niets is veranderd aan de onderliggende oorzaak: je patronen van vroeger. 

Contact die jij wil

Het emotioneel loskomen van je ouders maakt het mogelijk om een contact met je ouders te krijgen zoals jij dat wenst. Er komt daarom uit waar jij vrede mee hebt. En als ze overleden zijn, komt er een herinnering uit waar jij vrede mee hebt.

Kortom: het emotioneel loskomen van je ouders is nodig om zelf een gelijkwaardige en evenwichtige relatie te  kunnen aangaan. De ongelijkwaardigheid wordt namelijk onbewust van generatie op generatie overgegeven. 

Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit artikel of in dit blog over Loslaten, kun je dit artikel naar betrokkene doormailen door te klikken op het envelopje onderaan deze tekst.

[contentblock id=3 img=gcb.png] [contentblock id=4 img=gcb.png] [contentblock id=5 img=gcb.png]