Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Loslaten.Nu, gevestigd in Klarenbeek, gemeente Voorst (Gld). Versie geldig vanaf 6 maart 2015

 

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Loslaten.Nu en op iedere tussen Nu en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Loslaten.Nu. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Loslaten.Nu behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Loslaten.Nu
  4. Nu garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering
  1. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Loslaten.Nu bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 3 werkdagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft zij/hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te
  2. Aan de leveringsplicht van Loslaten.Nu zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nu geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

 1. Prijzen
  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet
  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
  3. De prijs voor de boeken zijn in Euro’s en inclusief

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht
  1. Het artikel kan, mits ongebruikt, binnen 14 dagen na ontvangst retour worden gezonden. De retourzending dient binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel schriftelijk aan info@loslaten.nu te worden gemeld. U ontvangt vervolgens per mail een retournummer van ons. Als u binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van dit wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.Tijdens de bedenktijd gaat u zorgvuldig om met het artikel en de verpakking. Het product/artikel mag slechts in die mate worden uitgepakt voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient u het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U als koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van het artikel/product dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien het artikel/product bij de koper/ afnemer is gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, behoudt Loslaten.Nu zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Loslaten.Nu binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag en de eventueel door de koper gemaakte verzendkosten ten behoeve van de aanschaf aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

 1. Gegevensbeheer
  1. Indien u een bestelling plaatst bij Loslaten.Nu, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Loslaten.Nu. Loslaten.Nu houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy
  2. Nu respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. Nu maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat onderaan een afmeldlink om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  3. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Loslaten.Nu) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Loslaten.Nu. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Indien klachten van de afnemer door Loslaten.Nu gegrond worden bevonden, zal Loslaten.Nu de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Loslaten.Nu bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Loslaten.Nu tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Loslaten.Nu gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Nu voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  5. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Loslaten.Nu in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Loslaten.Nu en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

 1. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Loslaten.Nu zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden Loslaten.Nu slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  4. Aanbiedingen van Loslaten.Nu gelden niet automatisch ook voor
  5. Nu kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

 

 1. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen Loslaten.Nu en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Nu op haalbaarheid is beoordeeld.
  2. Nu behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties
  1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Loslaten.nu gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht
  1. Nu is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Loslaten.Nu alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als
  3. Nu behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Loslaten.Nu gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4. Indien Loslaten.Nu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Loslaten.Nu en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gelderland kennis, tenzij Loslaten.Nu er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.